eea-norway


Dzimumu līdztiesības politikas un sieviešu tiesību aizstāvības organizāciju tīkla stiprināšana Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- uzlabot dzimumu līdztiesības organizāciju darbību dzimumu līdztiesības principu sekmīgākai ieviešanai valsts, ES un ANO rīcībpolitikās,
- stiprināt NVO sadarbības tīkla interešu aizstāvības kapacitāti, kā arī veicināt tīkla organizāciju izglītošanos un iesaistīšanos valsts politikas veidošanā un monitorēšanā,
- mobilizēt Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības dalīborganizācijas, sieviešu organizāciju sadarbības tīkla dalībniekus, ekspertus un jauniešus - vienaudžu izglītotājus aktīvam dialogam ar valsts un pašvaldību institūcijām,
- paaugstināt NVO kapacitāti darbam ar Eiropas Savienības jautājumiem un Eiropas līmenī, kā arī ANO struktūrās,
- papildināt informatīvo materiālu un publikāciju bibliotēku,
- koordinēt Sieviešu organizāciju sadarbības tīkla pasākumus.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Organizēts Saeimas NVO forums.
- Īstenota Eiropas Sieviešu lobija kampaņa Latvijā.
- Organizēta kampaņa pret strādājošo vecāku diskrimināciju un par tiesiskās paļāvības principa ievērošanu.
- Aktīva līdzdalība politikas veidošanas procesā valsts pārvaldes un Eiropas Savienības līmenī: dalība 9 diskusijās ar politiķiem un amatpersonām, dalība 10 MK Memoranda darba grupās, dalība atbildīgo ministriju darba grupās / sanāksmēs, sagatavoti vairāk nekā 20 atzinumu, sagatavots 1 iesniegums Tiesībsargam, veikta valdības rīcības plānu analīze no dzimumu līdztiesības perspektīvas un sieviešu stāvokļa, dalība Eiropas Sieviešu lobijā (2 pasākumi), dalība ANO Sieviešu statusa komitejas sēdē, dalība EK Vienlīdzīgu iespēju starp vīriešiem un sievietēm Padomdevēju komitejās (2 sanāksmes), ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas reģionālajā sanāksmē un NVO apaļo galdu diskusijās Eiropas NVO viedokļu saskaņošanai.
- Iegūts Eiropas Sieviešu lobija biedra statuss.
- Izveidota cieša sadarbība ar biedrību "Sieviešu organizāciju sadarbības tīkls".
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 22916.25 LVL / 32 606.89 EUR
Izlietotais grants: 20450.88 LVL / 29 098.98 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./1-17/01-2009
Projekta īstenotājs: Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
Statuss: Pabeigts