eea-norway


Atbalsts Latvijas Zaļās kustības iniciatīvām ilgtspējīgas attīstības veicināšanai un interešu aizstāvībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Īstenot vides un sabiedrības interešu aizstāvību, konsultējot iedzīvotājus un vietējās iniciatīvas grupas par līdzdalības un lēmumu pārsūdzības iespējām ar vidi saistītu jautājumu risināšanā;
- Veicināt vides aspektu integrēšanu politikas plānošanas dokumentu un normatīvajos aktos, sniedzot komentārus un atzinumus, kā arī ierosinājumus;
- Organizēt publiskas kampaņas, iedzīvotāju un lēmumu pieņēmēju vides apziņas paaugstināšanai, īpaši tādās jomās kā piekrastes aizsardzība, ilgtspējīga enerģētika;
- Paaugstināt biedrības kapacitāti, veicot reģionālo nodaļu vadības un biedru apmācību par dažādiem sabiedrības līdzdalības aspektiem un projektu vadības jautājumiem;
- Iesaistīt jaunus biedrus un aktīvistus vides aizsardzības aktivitātēs nevalstisko organizāciju ietvaros, organizējot publiskus pasākumus.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēta vairāki publiski pasākumi – kāpu sakopšanas talka (~600 dalībnieki), 4 pilsētās ""Diena bez auto"" (~500 aktīvie dalībnieki);
- Noorganizēti 2 atvērto durvju pasākumi;
- Noorganizēti 2 semināri organizācijas biedriem par biedrības darbības plānošanu (10 dalībnieki);
- Biedrības mājas lapā www.zalie.lv izveidotas 3 jaunas sadaļas;
- Piesaistīti 6 jauni biedri;
- Aktīva dalība Vides konsultatīvajā padomē, kur biedrības pārstāvis vadījis Vides politikas integrācijas darba grupu, nosūtītas vismaz 3 vēstules, kas norāda uz vides pārkāpumiem;
- Veikti publicitātes pasākumi (dalība starptautiskā izstādē "Vide un enerģija 2007", sagatavotas 5 preses relīzes, dažādos laikrakstos un interneta portālos publicēti vismaz 5 raksti, visa aktuālā informācija ievietota mājas lapā www.zalie.lv).
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,12. Vides aizsardzība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 9094.60 LVL / 12 940.45 EUR
Izlietotais grants: 6465.21 LVL / 9 199.17 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./1-31/04
Projekta īstenotājs: Latvijas Zaļā kustība
Uzsākšanas datums: 04.09.2007.
Pabeigšanas datums: 31.12.2007.
WWW adrese: http://www.zalie.lv
Statuss: Pabeigts