eea-norway


Jūrmalas aizsardzības biedrības pieteikums

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Celt Jūrmalas aizsardzības biedrības (JAB) administratīvo kapacitāti, nodrošinot pastāvīgu biedrības sekretariāta darbību;
- Nodrošināt koordinētu JAB darbību, kas spēj katram Jūrmalas iedzīvotājam, kurš vēlas piedalīties JAB aktivitātēs, piedāvāt viņa spējām un interesēm atbilstošus iesaistīšanās veidus;
- Paplašināt JAB mājas lapas funkcionalitāti, nodrošināt, ka tā kalpo kā nozīmīgs informācijas resurss ne tikai par JAB aktivitātēm, bet arī par pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem un iespējām katram jūrmalniekam iesaistīties to ietekmēšanā;
- Izveidot priekšnoteikumus JAB finansiālam patstāvīgumam;
- Izveidot plašu un daudzveidīgu JAB biedru un atbalstītāju loku, kuri spēj mobilizēties akciju veikšanai, kā arī kompetenti piedalīties konkrētu pilsētai svarīgu problēmu risināšanā.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti vairāki publiski pasākumi – organizēta akcija sabiedrības un varas iestāžu uzmanības pievēršanai nesakoptu īpašumu problemātikai Jūrmalā, rīkota publiska politiskā diskusija un 1 lekcija / tikšanās ar LR Saeimas deputāti, LU profesori I.Čepāni.
- Līdzdalība politikas veidošanas procesā pašvaldības un valsts līmenī: dalība 3 Jūrmalas pilsētas attīstības dokumentu izstrādē, priekšlikumu sniegšanā, apspriešanā, 2 vēstuļu nosūtīšana valsts un pašvaldību iestādēm par Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu papildināšanu;
- Veikts izvērtējums par labas pārvaldības principa ievērošanu Jūrmalas domē (publicēts mājas lapā);
- Administratīvajai rajona tiesai iesniegts 1 pieteikums un dažādām iestādēm nosūtītas 5 vēstules par konkrētiem Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem.
- Noorganizētas 13 valdes sēdes un 3 kopsapulces.
- Izstrādāta biedrības līdzekļu piesaistes stratēģija 2010.-2013. gadam.
- Veikti publicitātes pasākumi (2 preses relīzes, 8 publikācijas medijos);
- Izveidota sadarbība ar 7 sadarbības partneriem, izveidots sadarbības partneru reģistrs (reģistrs ievietots mājas lapā www.jab.lv).
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,12. Vides aizsardzība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 13989.74 LVL / 19 905.61 EUR
Izlietotais grants: 11803.31 LVL / 16 794.60 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./2-4/06-2009
Projekta īstenotājs: "Jūrmalas aizsardzības" biedrība
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.jab.lv
Statuss: Pabeigts