eea-norway


Valmieras novada fonda ilgtermiņa darbība kopienu filantropijas attīstībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā nodibinājuma darbības programma paredz:
- nodrošināt Valmieras novada fonda darbību kopienu filantropijas jomā, ievērojot valsts likumdošanu un labdarības organizāciju labās prakses standartus un nodrošinot regulārus ziņojumus ziedotājiem un visai sabiedrībai;
- nodrošināt atbalstu sabiedrības vajadzībām, rīkojot projektu konkursus un nodrošinot piešķirto līdzekļu atbilstoša izlietojuma pārraudzību;
- paplašināt uzņēmumu un privātpersonu ziedošanas un citas sadarbības iespējas ar labdarīgiem mērķiem Valmieras rajonā;
- sekmēt kopienu filantropijas idejas nostiprināšanos Valmieras rajonā un piesaistīt tai jauniešu auditoriju.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti 2 projektu konkursi (atbalstīti 20 pieteikumi par kopējo summu LVL 8671) un 2 labdarības akcijas (ziedoti LVL 3105,88);
- Sagatavoti un iesniegti 6 jauni projekti;
- Noorganizēti 2 semināri par NVO finanšu uzskaiti un gada pārskatiem un sabiedriskā labuma statusa jautājumiem;
- Paaugstināta biedrības kapacitāte – iegādāts portatīvais dators, fonda neaizskaramais kapitāls palielināts līdz LVL 26000 (no LVL 10000 gada sākumā), labdaru padomes dalībnieku skaits pieaudzis par 4 dalībniekiem;
- Aktīva līdzdalība Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu konsultatīvās padomes darbā (5 sapulces);
- Veikti publicitātes pasākumi (25 preses relīzes, publikācijas vietējos masu medijos, regulāri atjaunota mājas lapa www.vnf.lv, izplatītas 4 elektroniskās ziņu lapas (~250 adresāti), iedzīvotājiem izplatīts buklets par ziedošanas iespējām (14’700 eks.), publicēts un izplatīts VNF gada pārskats par 2006., 2007. g. (100 eks.));
- Notikusi sadarbība ar 4 citiem novadu fondiem;
- Notikuši 8 ārvalstu darba braucieni uz starptautiskām konferencēm.
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 26500.00 LVL / 37 706.10 EUR
Izlietotais grants: 23475.02 LVL / 33 401.94 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./3-6/08-2008
Projekta īstenotājs: Valmieras novada fonds
Uzsākšanas datums: 01.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.vnf.lv
Statuss: Pabeigts