eea-norway


Liepājas NVO atbalsta centra darbs - caurspīdīguma, ienesīguma, vienlīdzības un tiesiskuma vārdā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Mērķtiecīgi attīstīt cilvēkresursus un tos pilnvērtīgi izmantot sociālā kapitāla vairošanā- projektu izstrādē un jaunu biedru piesaistē;
- Sistemātisku publiskās pārvaldes darba (t.sk. lēmumu pieņemšanas) sabiedrības uzraudzību, tās līdzatbildības sekmēšanu;
- Pilnveidot infrastruktūru un radīt jaunas darba vietas ilgtspējīgai un efektīgai NVO darbības nodrošināšanai.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Līdzdalība politikas veidošanas procesā: noorganizētas diskusijas par NVO sadarbību ar pašvaldībām (44 dalībnieki) un NVO finansēšanas mehānismiem (37 dalībnieki), rīkotas sarunas ar Liepājas pilsētas domi (46 dalībnieki), noorganizēts Liepājas pilsētas un rajona NVO forums, dalība Pilsoniskās sabiedrības attīstības stratēģijas 3 sabiedriskajās apspriedēs;
- Sadarbībā ar Liepājas Novada fondu organizētas diskusijas par pilsonisko sabiedrību un ziedošanas tradīcijām (21 dalībnieks);
- Noorganizētas apmācības par projekta cikla vadību, NVO darbības dažādiem aspektiem, brīvprātīgo darbu, valsts programmdokumentiem, neformālo izglītību un sabiedrības līdzdalības publiskajā pārvaldē tiesiskajiem un estētiskajiem aspektiem (kopā 159 dalībnieki);
- Noorganizēts zīmējumu konkurss "Es un sabiedrība" (158 skolēni) un konkurss-sacensības "Iepazīsti NVO!" (24 dalībnieki);
- Iesniegti un apstiprināti 3 jauni projekti;
- Noorganizēti 3 Latvijas mēroga pieredzes apmaiņas braucieni un 4 starptautiski pieredzes apmaiņas braucieni;
- Paaugstināta biedrības kapacitāte – pilnveidota biedrības mājas lapa www.liepajango.lv, iegādāts kopētājs un multimediju projektors, izstrādāta biedrības darbības programma 2009.gadam;
- Veikti publicitātes pasākumi (1 publikācija vietējā laikrakstā, izplatītas ikmēneša informatīvās lapas (2400 gab.), izdoti 500 bukleti).
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 23999.89 LVL / 34 148.77 EUR
Izlietotais grants: 20075.18 LVL / 28 564.41 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./4-7/10-2008
Projekta īstenotājs: Liepājas nevalstisko organizāciju centrs
Uzsākšanas datums: 01.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.liepajango.lv
Statuss: Pabeigts