eea-norway


Liepājas Neredzīgo biedrība - vienlīdzīgas sabiedrības veidošanas virzītājspēks Liepājā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Izglītot un informēt sabiedrību par redzes invaliditāti un popularizēt redzes invalīdu atpazīstamības zīmes;
- Sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus redzes invalīdiem un piedāvāt šos pakalpojumus arī citiem invalīdiem.
- Turpināt invaliditātes sabiedrisko ekspertu darbu – pilnveidot sociālo, fizisko, informatīvo vidi atbilstoši Universālā dizaina principiem.
- Organizēt Liepājas pilsētas un rajona invalīdu NVO Sadarbības tīkla padomes tikšanās un seminārus dalīborganizācijām.
- Turpināt informācijas pieejamības nodrošināšanu redzes invalīdiem, t.sk. izdevuma „Gaisma Tumsā” izdošanu.
- Sadarbībā ar Kurzemes reģiona pašvaldībām un sociālajiem dienestiem turpināt apzināt tos invalīdus, kuriem nepieciešama sociālā rehabilitācija.
- Sadarboties ar uzņēmējiem nodarbinātības jautājumu risināšanā.
- Turpināt sadarbību ar citām invalīdu organizācijā Latvijā, aktivizēt sadarbību ar invalīdu organizācijām Eiropā.
- Uzsākt sagatavošanās darbus sporta zāles invalīdiem renovācijai Liepājā.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizētas amatniecības nodarbības, datorapmācības un braila raksta apmācības redzes invalīdiem;
- Sniegti dažāda veida rehabilitācijas pakalpojumi vairāk kā 100 invalīdiem, izveidota psiholoģiska atbalsta grupa redzes invalīdiem no 8-10 biedriem;
- Luksofori aprīkoti ar skaņas signālu, marķēti stabi un pilnveidots sabiedriskais transports, pielāgojot to redzes invalīdiem;
- Īstenoti vairāki informatīvi – izglītojoši pasākumi skolēniem (256 skolēni) un citiem interesentiem (Baltā spieķa diena, ielu akcija – kopā 440 dalībnieki);
- Sadarbībā ar NVA, Liepājas un Kuldīgas domēm 3 redzes invalīdiem nodrošināts darbs 2 gadu garumā subsidētajās darba vietās;
- Biedrības biedri piedalījušies 9 informatīvos, izglītojošos pasākumos, kas skar biedrību vai tās mērķauditoriju;
- Veikts sporta zāles fiziskās rehabilitācijas nodarbībām un "Dienas centra" telpu remonts.
- Veikta aktīva sadarbība ar vairākiem Kurzemes rajonu un pilsētu sociālajiem dienestiem, Liepājas Domes Attīstības pārvaldi, Izpilddirektoru biroju, Komunālo pārvaldi, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, sadarbība ar 4 ārvalstu redzes invalīdu biedrībām un vairākiem ārvalstu fondiem;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta biedrības mājas lapā www.redzigaismu.lv, vietējā reģiona laikrakstā, biedrības avīzē "Gaisma Tumsā" (8 izdevumi, pielāgoti redzes invalīdiem), izdoti kabatas kalendāri un izveidota 20 minūšu gara filma par universālo dizainu).
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 27866.65 LVL / 39 650.67 EUR
Izlietotais grants: 24000.00 LVL / 34 148.92 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./4-5/11-2008
Projekta īstenotājs: Liepājas neredzīgo biedrība
Uzsākšanas datums: 01.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.redzigaismu.lv
Statuss: Pabeigts