eea-norway


Mūsu stabilitāte un attīstība - Kurzemes reģiona pilsoniskai sabiedrībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Atbalstītā nodibinājuma darbības programma paredz:
- sekmēt programmu un projektu īstenošanu, lai veicinātu vardarbības mazināšanos sabiedrībā, sniegtu atbalstu veselīgas ģimenes veidošanai, krīzē nonākušām personām;
- ieviest aktivitātes, lai veicinātu sociālās, medicīnas, izglītības, tiesību sistēmā strādājošo personu profesionālās kapacitātes celšanu bērnu un ģimenes tiesību atbalsta jomās;
- sekmēt sabiedrības sociālā riska grupu integrācijas sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanās veicināšanu;
- stiprināt TKC, kā Kurzemes reģionā konsultējošas un sadarbību veicinošas organizācijas, vadības, tehnisko un operacionālo kapacitāti;
- veicināt TKC iekļaušanos novada sociālo pakalpojumu sistēmā;
- nodrošināt materiālos un cilvēku resursus mērķu sasniegšanai.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Biedrības darbinieki un biedri piedalījušies 9 apmācībās vai citās aktivitātēs, kas paaugstina organizācijas administratīvo un profesionālo kapacitāti;
- Veikta 69 vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija, sniegtas 97 konsultācijas;
- Noslēgti sadarbības līgumi: ar Talsu pilsētas domi par līdzekļu piešķiršanu, ar 2 augstskolām par studiju praksi, ar LM Sociālo pakalpojumu pārvaldi par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, ar nodibinājumu ""Latvijas bērnu fonds"" par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu;
- Līdzdalība politikas veidošanas procesā: dalība novada domes sociālajā komitejā, darba grupā starp-institucionālai sadarbībai ar riska ģimenēm, dalība LM darba grupā ar vardarbību ģimenē saistīto problēmu risināšanai, dalība diskusijā Sociālo pakalpojumu pārvaldē;
- Noorganizēti 3 pieredzes apmaiņas braucieni;
- Sagatavots un iesniegts 1 jauna projekta pieteikums;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta biedrības mājas lapā www.krizucentrs.lv, 10 publikācijas laikrakstos, sagatavoti 3 sižeti vietējai TV).
Prioritāte: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,11. Veselība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 26019.75 LVL / 37 022.77 EUR
Izlietotais grants: 22809.09 LVL / 32 454.41 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./4-8/12-2009
Projekta īstenotājs: Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.krizucentrs.lv
Statuss: Pabeigts