eea-norway


Programma SIEVIETEI pilsoniskā sabiedrībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Izveidot NVO līdzdalības mehānismu (apmācības, diskusija, plānu izstrāde);
- Stiprināt NVO partnerību (diskusija un apmācības);
- Veidot sabiedrības izpratni par STI mērķiem (konference vasaras nometnē, diskusiju klubs, mājas lapa);
- Noorganizēt apmācību ciklu finanšu piesaistes projektu plānošanā un rakstīšanā, personības pilnveidošanā, tiesiskās apziņas paaugstināšanā un uzņēmējdarbības attīstīšanā;
- Noorganizēt apmācību un prezentācijas pasākumu ciklu komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai māju apsaimniekošanas sektorā;
- Stiprināt STI kapacitāti ilgtermiņā, izveidojot projektu vadības centrus (t.sk. neliels telpu remonts) un nodrošinot projektu regulāru attīstību.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēta 2 dienu NVO pieredzes apmaiņas konference (34 dalībnieki);
- Noorganizēts NVO diskusiju kluba Liepājā pasākums (20 dalībnieki);"
- Noorganizēti 8 semināri un 2 diskusijas par tādiem jautājumiem kā līdzdalības nozīme un pielietošana, Sieviešu tiesību institūta (STI) stratēģija un metodika, sieviešu iespējas STI lēmumu pieņemšanas procesos, projektu plānošana, rakstīšana, vadība un finanses, NVO kopprojektu attīstība, partnerību veidošana ārvalstīs (kopā 186 dalībnieki)
- Noorganizētas 4 apmācības par tādiem jautājumiem kā finanšu piesaiste projektu plānošanā un rakstīšanā; uzņēmējdarbības attīstīšana; personības pilnveidošana; tiesiskās apziņas paaugstināšana (kopā 140 NVO pārstāvji);
- Paaugstināta biedrības kapacitāte – pilnveidota biedrības mājas lapa www.stinstituts.lv, veikts daļējs telpu kosmētiskais remonts projektu centrā;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta biedrības mājas lapā www.stinstituts.lv un www.e-liepaja.lv, 3 publikācijas laikrakstos, 2 intervijas radio, izveidots 1 sižets TV).
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 20000.00 LVL / 28 457.44 EUR
Izlietotais grants: 17919.83 LVL / 25 497.62 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-12/02-2008
Projekta īstenotājs: Sieviešu tiesību institūts
Uzsākšanas datums: 29.04.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.sticentrs.lv
Statuss: Pabeigts