eea-norway


Dzimumu līdztiesības veicināšana ekonomikas un sociālajā vidē, attīstot nevalstisko organizāciju darbību Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Izveidot un stiprināt reģionālus nevalstisko organizāciju tīklus, palīdzot attīstīties vismaz 5 jaunām organizācijām un stiprinot esošo 49 Latvijas sieviešu organizāciju kapacitāti un spējas.
- Izveidot interaktīvu interneta mājas lapu sadarbības veidošanai starp organizācijām, kas līdz šim sadarbību nav attīstījušas teritoriālu apsvērumu dēļ.
- Veidot nevalstisko organizāciju un publiskās pārvaldes dialogu un izpratni par indivīdu līdzdalību demokrātijā un sabiedriskos procesos.
- Nodrošināt metodisko palīdzību lokālu projektu finanšu piesaistē un nepieciešamajā apmācībā.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizētas 4 reģionālās konferences Latgales, Zemgales, Kurzemes un Vidzemes organizācijām (kopā 372 dalībnieki);
- noorganizēts NVO sadarbības kongress, kurā piedalījās 55 NVO pārstāvji (kopā 150 dalībnieki);
- noorganizēts līderības apmācības seminārs jauniešiem (20 dalībnieki);
- sniegtas 100 konsultācijas par finansējuma piesaistīšanu organizācijām un 5 konsultācijas NVO dibināšanai;
- izanalizētas 10 organizāciju vajadzības;
- noorganizēta 1 publiskas debates ar Rīgas domes pārstāvjiem par dalību politikas veidošanā šajā domē, (50 interesenti);
- noorganizēta 1 diskusija par komercdarbības vides attīstīšanos Latvijā, izstrādāti priekšlikumi, kas prezentēti debatēs ar Ekonomikas un Satiksmes ministriju pārstāvjiem.
- sagatavoti un elektroniski publicēti materiāli par ārvalstu pieredzi līdzīgu organizāciju darbībā un aktuāliem jautājumiem NVO vadībā, attīstībā un ES struktūrfondu līdzekļu piesaistē;
- izveidota organizācijas mājas lapa www.lbwa.lv.
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 17098.58 LVL / 24 329.09 EUR
Izlietotais grants: 14416.96 LVL / 20 513.49 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-10/05-2008
Projekta īstenotājs: Lietišķo sieviešu apvienība
Uzsākšanas datums: 06.05.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.lbwa.lv
Statuss: Pabeigts