eea-norway


Sabiedrības vienotībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- sadarbībā ar pašvaldībām, NVO un uzņēmēju sektoru popularizēt brīvprātīgo darbu, jaunu brīvprātīgo iesaistīšanai;
- apmācīt un motivēt brīvprātīgos, koordinēt brīvprātīgo darbu;
- sniegt alternatīvos sociālos bezmaksas pakalpojumus Daugavpils iedzīvotājiem;
- Atbalstīt Daugavpils NVO darbību (jauniešu, invalīdu, pensionāru NVO);
- veicināt sabiedrības indivīdu līdzdalību politikas procesā pašvaldības un valsts līmenī;
- veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību;
- projektu sagatavošanu.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Organizētas psiholoģiskās atbalsta grupas (17 tikšanās, vidēji 11 dalībnieki);
- Organizēta 46 brīvprātīgo palīdzība /aprūpe pie klientiem mājās, izveidota brīvprātīgo un aprūpējamo datu bāze;
- Sniegti frizētavas pakalpojumi 264 personām no sociālā riska grupām;
- Noorganizēti 3 socializācijas pasākumi brīvprātīgajiem un Sociālās aprūpes un rehabilitācijas Dienas centra apmeklētājiem;
- Veikts pētījums par sociāli maznodrošināto un riskam pakļauto cilvēku integrācijas iespējām mūsdienu sabiedrībā;
- Noorganizēti datorkursi (~ 370 dalībnieki) un pulciņi mājturībā, mākslā, latviešu valodā un sportā (kopā 277 dalībnieki), sniegta palīdzība 19 Daugavpils NVO;
- Sniegtas vairāk kā 130 dažādas konsultācijas (juridiskos jautājumos, psiholoģijā, projektu rakstīšanā, NVO vadībā un datorprasmēs);
- Dalība Invalīdu padomē, rīkotas 13 tikšanās ar Daugavpils pašvaldības iestāžu un preses pārstāvju darbiniekiem, invalīdu un jauniešu NVO;
- Regulāra sadarbība ar Daugavpils Sociālo lietu pārvaldi, tās iestādēm un Daugavpils pirmsskolas iestādēm (20 tikšanās);
- Uzturēts Daugavpils jauniešu informatīvais portāls www.dip4life.lv;
- Piesaistīti 45 jauni biedri;
- Veikti publicitātes pasākumi (20 preses relīzes, 11 publikācijas laikrakstos, 25 publikācijas interneta mājas lapās, 3 TV sižeti, reizi ceturksnī izdota "Odin/Vita" avīze 100 eks.).
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais grants: 20064.61 LVL / 28 549.37 EUR
Izlietotais grants: 17190.73 LVL / 24 460.21 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./2-14/10-2008
Projekta īstenotājs: Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA"
Uzsākšanas datums: 29.04.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.odinvita.lv
Statuss: Pabeigts