eea-norway


Vides aizsardzības kluba darbība un attīstība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Nodrošināt un popularizēt sabiedrisko vides uzraudzību;
- Veicināt sabiedrisko vides inspektoru skaita pieaugumu;
- Nodrošināt plašāku sabiedrības informētību un izpratni par sabiedriskajām apspriešanām;
- Nodrošināt Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procesa uzraudzību valsts, pašvaldību un privāto uzņēmumu attīstības un būvniecības projektu;
- Nodrošināt dalību un darbību vides komitejās un konsultatīvajās padomēs;
- Nodrošināt darbu pie VAK vides politikas un likumdošanas iniciatīvām un kampaņām;
- Noorganizēt „Jūras nedēļa” atzīmēšanu;
- Noorganizēt talkas pie Rīgas ūdeņiem;
- Nodrošināt „Zaļā skola” darbību;
- Nodrošināt VAK darbības attīstību, piesaistot jaunus biedrus, piesaistot papildus finansējumu VAK aktivitātēm un projektiem.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- nodrošināta daudzveidīga vides interešu aizstāvība: dalība 13 valsts un pašvaldību institūciju organizētās ar vides un NVO jautājumiem saistītās sanāksmēs; dalība 6 sabiedriskajās apspriešanās un 1 kampaņā; darbs pie 3 likumdošanas aktiem; uzsākts darbs, lai izveidotu Mārupītes dabas parku;
- „Zaļās skolas” ietvaros noorganizētas 6 dažādas nodarbības (kopā 176 dalībnieki), noorganizēts seminārs par no ģenētiski modificētiem organismiem brīvu zonu izveidi Latvijā (70 dalībnieki); turpināta sabiedrības izglītošana par fosfātu ietekmi uz jūru (demonstrēta filma (30 dalībnieki), noorganizēts stāstu konkurss un seminārs "Jūras vides vērtības" (30 dalībnieki));
- noorganizēta 1 talka Botāniskajā dārzā (25 dalībnieki);
- dalība 2 konferencēs (t.sk. 1 starptautiskā) un 3 semināros/sanāksmēs (t.sk. 2 starptautiskos) par dažādiem vides jautājumiem;
- Daugavpilī izveidota jauna Vides aizsardzības kluba nodaļa;
- piesaistīti 11 jauni biedri un 20 interesenti, kas varētu kļūt par sabiedriskajiem vides inspektoriem;
- saņemti 127 zvani uz „Zaļo telefonu” par iespējamiem vides pārkāpumiem, veikta 17 iespējamo vides pārkāpumu gadījumu izmeklēšana;
- veikti publicitātes pasākumi (sagatavoti 12 paziņojumi presei, informācija sniegta 9 publikācijās, 8 TV raidījumos un 5 radio raidījumos. Informācija regulāri publicēta biedrības mājas lapā www.vak.lv.).
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 8605.65 LVL / 12 244.74 EUR
Izlietotais grants: 7504.74 LVL / 10 678.28 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF1.4./1-31/03
Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības klubs
Uzsākšanas datums: 10.09.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.vak.lv
Statuss: Pabeigts