eea-norway


Vidzemes reģiona kompetences centrs “Culturelab”

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Activity Support Measure (2004-2009)

Search projectsAll project stories
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Izglītot reģiona iedzīvotājus un kultūrpolitikas veidotājus par kultūras lomu pilsētu sociālekonomiskajā izaugsmē;
- Piedalīties reģiona un vietējā līmeņa kultūrpolitikas veidošanā; ietekmēt un pārstāvēt reģiona intereses valsts līmeņa kultūrpolitikas veidošanā;
- Aktivizēt kultūrpolitikas pētniecību un starptautisko kultūras sadarbību, pārstāvot reģionālu kompetences centru un popularizējot Latvijas kultūrpolitiku.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Sadarbībā ar Britu padomi noorganizēti 3 iedzīvotāju mini-forumi par radošiem risinājumiem mūžizglītības iespēju veicināšanai pašvaldībās, Cēsu Kultūras un tūrisma centra attīstībai un Dziesmu svētku attīstībai;
- Publicētas un bez maksas izplatītas 3 brošūras par aktuāliem kultūras jautājumiem;
- Veikts darbs pie kultūras darbinieku tālākizglītības attīstības - izstrādātas 2 tālākizglītības programmas par kultūras projektu vadību (kopā apmācīti 53 speciālisti);
- Iesaiste kultūras politikas veidošanā, līdzdarbojoties Cēsu pilsētas kultūras pārvaldes reformas izstrādē, piedaloties Vidzemes ekonomiskā profila izstrādē, uzņemoties Vidzemes reģiona kultūrpolitikas stratēģijas izstrādi, izstrādājot likumdošanas iniciatīvas, piedaloties padomēs un publiskās apspriešanās, darbojoties kā ekspertiem vairākās institūcijās;
- Sniegtas 27 konsultācijas NVO par partnerību izveidi, starptautisko sadarbību, finansējuma piesaisti un izpētes veikšanu kultūrpolitikas jomā;
- Starptautiska pētniecības projekta ietvaros izstrādāts Latvijas kultūrpolitikas apskats par 2009.gadu (ievietots www.culturalpolicies.net);
- Dalība vairākās starptautiskās konferencēs un semināros par izglītību, kultūras politiku un citiem jautājumiem;
- Veikti publicitātes pasākumi (vortālā www.culturelab.com publicētas 116 ziņas, presē un citos interneta medijos publicēti 25 raksti, izsūtīti 12 ikmēneša jaunumu apkārtraksti (650 adresāti) un 3 apkārtraksti angļu valodā par Latvijas kultūrpolitikas norisēm (300 adresāti)).
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Vidzeme Region
Grant awarded: 23980.37 LVL / 34 120.99 EUR
Grant spent: 21573.52 LVL / 30 696.35 EUR
Project number: 2009.NVOF1.4./2-16/07-2010
Project Promoter: CULTURELAB
Start date of project: 01.01.2010.
Project finish date: 31.12.2010.
www: http://www.culturelab.com
Status: Pabeigts