eea-norway


Kapacitāte - attīstībai, integrācijai, jaunatnei, apmācībai (KAIJA)

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "Sociālās alternatīvas institūts" institucionālo kapacitāti, iekārtojot biroja telpas, izveidojot materiāli tehnisko bāzi, apmācot darbiniekus un izstrādājot jaunus projektus. Biedrības "Sociālās alternatīvas institūts" ilgtermiņa plāns paredz:
- sabiedrības izglītošanu ar mērķi veicināt iedzīvotāju darbaspējas un iesaistīšanos nodarbinātībā (īpašu uzmanību pievēršot sievietēm un pirmspensijas vecuma personām);
- sabiedrības veselības veicināšanu, izglītojot un informējot;
- Latvijas sabiedrības integrāciju, apgūstot ārvalstu labās prakses piemērus (ārvalstu pozitīvo pieredzi) un attīstot pārrobežu sadarbību EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu atbalsta jomā.

Project results: Projekta ietvaros 2 darbinieki cēluši kapacitāti mācību kursos (projektu vadība, projektu komandas vadība, darbs ar medijiem, ES struktūrfondi), iegādātas biroja mēbeles un tehnika (galdi, krēsli, plaukts, 2 datori, mulitfunkcionālā iekārta), izveidots biedrības logo, izdots buklets par biedrību latviešu un angļu valodās, izveidota biedrības mājas lapa internetā www.sainstitute.lv, sagatavoti 3 projektu pieteikumi.
Priority: 11. Veselība,6. Pārrobežu sadarbība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 13810.90 LVL / 19 651.14 EUR
Grant spent: 9913.80 LVL / 14 106.07 EUR
Project number: NVOF2.1./1-27/01
Project Promoter: Sociālās alternatīvas institūts
Start date of project: 01.10.2007.
Project finish date: 31.05.2008.
www: http://www.sainstitute.lv
Status: Pabeigts