eea-norway


Kapacitātes stiprināšana biedrībai "Kandavas partnerība" pilsoniskas sabiedrības veidošanā un reliģisko aktivitāšu attīstībā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "Kandavas partnerība" kapacitāti, organizējot biedru apmācības, izstrādājot attīstības stratēģiju un iegādājoties nepieciešamo biroja aprīkojumu. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz:
- pilsoniskas sabiedrības veidošanu un attīstību, sekmējot vietējo NVO iniciatīvu ieviešanu;
- reģionālo aktivitāšu attīstību, sekmējot komersantu iniciatīvu ieviešanu un sekmējot sadarbību starp pašvaldību-komersantiem-NVO.

Результаты проекта: Projekta ietvaros organizācijas biedri cēluši kapacitāti mācībās par cēloņu-seku analīzi un stratēģijas rezultatīvo indikatoru noteikšanu (12 biedri), publicitātes pasākumu plānošanu un īstenošanu (10 biedri), pašvaldību-komersantu sadarbības iespējām projektu realizēšanā ekonomisko aktivitāšu attīstībai (23 biedri), stratēģiju izstrādes metodēm un procesa organizēšanu (14 biedri). Projekta ietvaros iegādāta biroja tehnika (2 datori, kopētājs), izstrādāta biedrības attīstības stratēģija 2008.-2013.gadam, izstrādāts biedrības Komunikāciju plāns, notikušas 2 pieredzes apmaiņas vizītes, bijušas 4 publikācijas presē un sniegta informācija radio.
Приоритет: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
Грант: 20809.26 LVL / 29 608.91 EUR
Использованный грант: 18592.81 LVL / 26 455.19 EUR
Номер проекта: NVOF2.1./2-1/06
Исполнитель проекта: Kandavas partnerība
Дата начала проекта: 01.10.2007.
Дата окончания проекта: 31.08.2008.
www: http://www.kandavaspartneriba.lv
Cтатус: проект осуществлён