eea-norway


Biedrības "Latvijas Lauku forums" kapacitātes stiprināšana - lauku NVO interešu aizsardzībai

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības „Latvijas Lauku forums” kapacitāti, izveidojot biroja materiāli tehnisko bāzi, apmācot biedrus, izveidojot atpazīstamības un informācijas sniegšanas līdzekļus, nodrošinot līdzdalību starptautiskās ar lauku attīstību saistītās organizācijās, identificējot jaunus darbības virzienus. Biedrības "Latvijas Lauku forums" darbības ilgtermiņa plāns paredz veicināt Latvijas lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību,
- stiprinot pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos,
- sekmējot vietējās iniciatīvas grupu attīstību un sadarbību,
- pārstāvot Latvijas lauku iedzīvotāju intereses nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās.

Project results: Projekta ietvaros organizācijas biedri cēluši kapacitāti mācībās par prezentēšanu un diskusiju vadīšanu (14 biedri), izcila servisa nodrošināšanu (20 biedri), brīvprātīgo darbu (39 biedri). Projekta ietvaros iegādātas biroja mēbeles un tehnika (galds, skapis, seifs, dators, printeris, skeneris, fotokamera, fakss, projektors, telefons), izveidots vienots biedrības dizains, izdots buklets par biedrību, uzlabota biedrības mājas lapa www.llf.partneribas.lv, iegādāti reprezentācijas materiāli, sagatavoti 2 projektu pieteikumi, biedrības pārstāvji piedalījušies 4 starptautiskos pasākumos.
Priority: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 27195.48 LVL / 38 695.68 EUR
Grant spent: 20682.76 LVL / 29 428.92 EUR
Project number: NVOF2.1./2-6/08
Project Promoter: Latvijas Lauku forums
Start date of project: 15.09.2007.
Project finish date: 15.01.2008.
www: http://llf.partneribas.lv
Status: Pabeigts