eea-norway


Pilsoniskās sabiedrības veidošana un nostiprināšana

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Māmiņu klubs "Stīga"" institucionālo kapacitāti, nodrošinot organizācijai biroja telpas, veicot telpu aprīkošanu, uzlabojot grāmatvedības darbu, informējot vietējo sabiedrību un organizējot vairākus pasākumus un pieredzes apmaiņas vizītes. Biedrības ilgtermiņa plāna mērķi paredz:
- veikt sabiedrības kvalitatīvu izglītošanu atbilstoši iedzīvotāju interesēm, spējām un ekonomiskās attīstības vajadzībām,
- veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā,
- nodrošināt pagasta iedzīvotājiem pieejamu un saprotamu informāciju, kā arī piedāvāt iespēju pilsoniskās sabiedrības efektīvai līdzdalībai sava pagasta dzīves veidošanā,
- palielināt to cilvēku īpatsvaru pagastā, kas sadarbojoties ar biedrību savu un sabiedrības mērķu labā, vairo sociālo kapitālu.

Project results: Projekta ietvaros interesentiem noorganizēti semināri/apmācības par bērnu tikumisko audzināšanu, pagasta centru, iestāžu, individuālo viensētu labiekārtošanu/dizainu; aktualitātēm un izmaiņām jaunizveidotajā novadā; par projekta vadību, darbu komandā un grāmatvedību, ģimeni, floristiku (kopumā 85 dalībnieki). Projekta ietvaros skolēniem noorganizētas apmācības par uzvedību un cieņas audzināšanu pret vērtībām, sabiedrības vērtību saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, miesas un gara kopšanu, cīņu ar atkarībām un to sekām, pirmās palīdzības sniegšanu (vidēji katrās mācībās 42 skolēni). Projekta ietvaros izstrādāti 4 jaunu projektu pieteikumi, izveidots biedrības buklets, 2 reizes izdots biedrības informatīvais biļetens, veikts biroja telpu remonts, iegādāta nepieciešamā biroja tehnika, biroja mēbeles un mazvērtīgais inventārs. Projekta laikā biedrība iesaistījusies dažādu pagasta pasākumu organizēšanā, kā arī piedalījusies sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalības aktivizēšanā pilsoniskajā sabiedrībā.
Priority: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Zemgale Region
Grant awarded: 22934.47 LVL / 32 632.81 EUR
Grant spent: 20565.79 LVL / 29 262.48 EUR
Project number: 2007.NVOF2.2./5-1/11
Project Promoter: Māmiņu klubs "Stīga"
Start date of project: 05.01.2008.
Project finish date: 31.10.2009.
Status: Pabeigts