eea-norway


Radošums - jaunas idejas un risinājumi attīstībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības „Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs” institucionālo kapacitāti, iegādājoties mazvērtīgo inventāru, biroja tehniku un aprīkojumu, organizējot apmācības biedrības biedriem, piedaloties citu organizāciju rīkotajos biedrību attīstības pasākumos. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz:
- uzlabot izglītības, apmācību un mūžizglītības sistēmu Kurzemes reģionā,
- attīstīt radošās industrijas pārrobežu un reģionālo sadarbību,
- attīstīt mākslu, kultūru un radošo pašizpausmi Kurzemes reģionā.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros noorganizētas apmācības grāmatvedībā un angļu valodā, kā arī noorganizēti semināri par tādām tēmām kā ilgtspējīgas attīstības, dzimumu līdztiesības politika; radošo darbnīcu, izstāžu, modes skašu, konkursu organizēšana un digitalizēšana; laba pārvaldība un pretkorupcijas politika (kopā 7 semināri, vidēji 21 dalībnieks katrā seminārā). Projekta ietvaros iegādāts dators, skatuves aprīkojums, izstāžu rāmji, mazvērtīgais inventārs, vairākās interneta vietnēs ievietotas 3 publikācijas. Projekta laikā notikuši 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Latvijas NVO, izveidota laba sadarbība ar vairākām organizācijām, ņemta dalība pasākumā „The sea of creativity” Lietuvā. Informācija par projektu ievietota 3 interneta vietnēs.
Prioritāte: 6. Pārrobežu sadarbība,3.1. Izglītība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 8748.92 LVL / 12 448.59 EUR
Izlietotais grants: 7872.00 LVL / 11 200.85 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF2.4./4-2/04
Projekta īstenotājs: „Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs”
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
Statuss: Pabeigts