eea-norway


Iespējas cilvēkiem, ilgtspējīga apsaimniekošana - dabai

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības „Ūdenszīmes” institucionālo kapacitāti un atpazīstamību, apmācot biedrības biedrus, uzlabojot organizācijas iekšējo struktūru un materiāli tehnisko bāzi, izveidojot mājaslapu un izstrādājot attīstības projektus ilgtermiņa darbības plāna īstenošanai. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz:
- pļavas muzeja izveidošanu – ietverot ekspozīciju ar dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas, etnogrāfijas un kultūrvides, ilgtspējīgas attīstības, veselīga dzīvesveida un vides izglītības sadaļām,
- konsultatīvā atbalsta centra izveidošanu novada iedzīvotājiem - NVO, mikro uzņēmējiem un lauksaimniekiem,
- radošā centra darbības attīstību, nodrošinot pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un mūžizglītības iespējas pieaugušajiem.

Project results: Projekta ieguldījums biedrības mērķu sasniegšanā:
- Noorganizētas biedru apmācības dažādās jomās, kas saistītas ar NVO darbību;
- Izveidotas 2 organizācijas apakšstruktūras (mājsaimniecības pakalpojumu sniedzēju grupa „Drauga roka” un māmiņu klubs „Ceriņzieds”) un piesaistīti 18 jauni biedri;
- Izstrādāti 6 projektu pieteikumi, no kuriem 5 guvuši atbalstu un kuru realizācija būtiski sekmēs biedrības ilgtermiņa darbības plāna īstenošanu;
- Papildināta organizācijas materiāli tehniskās bāze ar datortehniku un biroja mēbelēm;
- Veikti publicitātes pasākumi (izveidota mājas lapa http://udenszimes.lv/cms/ un 10 e-pasta adreses ar organizācijas domēnvārdu, nodibināta cieša sadarbība ar vietējiem masu medijiem (laikrakstiem un radio stacijām), kuros izplatīta informācija par projektu).
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Zemgale Region
Grant awarded: 23546.26 LVL / 33 503.31 EUR
Grant spent: 19159.42 LVL / 27 261.40 EUR
Project number: 2009.NVOF2.4./5-2/05
Project Promoter: „Ūdenszīmes”
Start date of project: 01.01.2010.
Project finish date: 31.12.2010.
Status: Pabeigts