eea-norway


Cilvēkiem ar kustību un uztveres traucējumiem pieejama daba

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir uzlabot dabas resursu izmantošanas efektivitāti gan īpaši aizsargājamās teritorijās, gan ārpus to robežām, kā arī uzlabot dabas objektu pieejamību cilvēkiem ar kustību un uztveres traucējumiem, tādējādi paaugstinot šo cilvēku dzīves kvalitāti. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Izvērtēt dabas resursu pieejamību cilvēkiem ar kustību un uztveres traucējumiem, izlases kārtā veicot monitoringu vismaz 8 dabas objektos Latvijā;
- Sagatavot metodiskos ieteikumus šo resursu pieejamības un izmantošanas uzlabošanai, izmantojot Norvēģijas, Apvienotās Karalistes un Somijas pieredzi;
- Izglītot dabas objektu apsaimniekotājus Latvijā, izplatot sagatavoto metodiku un izveidojot 2 demonstrāciju objektus.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- veikts dabas un ekotūrisma monitorings 9 dabas objektos Latvijā,
- sagatavoti, izdoti un atbildīgajām institūcijām izplatīti metodiskie ieteikumi dabas pieejamības nodrošināšanā cilvēkiem ar kustību un uztveres traucējumiem,
- izgatavoti, uzstādīti un nodoti ekspluatācijā 2 demonstrācijas objekti - ratiņkrēslu lietotājiem piemērota uzbrauktuve pie Krustkalnu apmeklētāju informācijas centra Teiču dabas rezervātā un dabas parka "Pilskalnes Siguldiņā" makets,
- veikti publicitātes pasākumi (prezentācijas konference, raksti un publikācijas presē un internetā).
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,6. Pārrobežu sadarbība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Cilvēki ar invaliditāti,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Piešķirtais grants: 54508.84 LVL / 77 559.09 EUR
Izlietotais grants: 43889.82 LVL / 62 449.59 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.1./26/06
Projekta īstenotājs: Pasaku māja "Undīne" - Zaļais ordenis
Sadarbības partneris: Biedrība "Latvijas Paraolimpiskā komiteja"
Uzsākšanas datums: 01.01.2008.
Pabeigšanas datums: 06.08.2009.
WWW adrese: http://www.undine.lv
Statuss: Pabeigts