Home > Sources of funding

eea-norway


Privātās un publiskās partnerības veicināšanas modeļu izstrāde un ieviešana, iesaistot nevalstiskās organizācijas

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir veicināt publiskās un privātās partnerības veidošanos Latvijas reģionos ar nolūku panākt dažādu resursu apvienošanos un to mērķtiecīgāku izmantošanu vietējo teritoriju attīstībai. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- iesaistīt Valkas pilsētas un Sabiles novada pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus, lai izveidotu mērķtiecību sadarbību,
- apzināt esošo situāciju, labo praksi un kopīgi risināmās problēmas,
- izglītot iesaistītās puses par publiskās un privātās partnerības veidošanu,
- izveidot un īstenot konkrētus vietējos projektus,
- ar uzkrāto pieredzi iepazīstināt gan iesaistīto pašvaldību gan citu Latvijas reģionu pašvaldības, uzņēmējus un NVO pārstāvjus.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizēti 4 semināri Valkā un Sabilē ar mērķi iepazīstināt iedzīvotājus ar jautājumiem par privāto publisko partnerību (84 dalībnieki);
- noorganizeti 2 semināri Sabilē un Valkā par privātās un publiskās partnerības veicināšanu šajā pilsētās (38 dalībnieki);
- noorganizēti 2 semināri "Kopā var paveikt vairāk! Privātās un publiskās partnerības veicināšana, iesaistot NVO" (86 dalībnieki);
- noorganizētas 8 diskusijas Sabilē un Valkā (katrā pa 4), kurās piedalījās vietējie NVO, pašvaldības un uzņēmēji;
- īstenoti 2 vietējie projekti (Valkā un Sabilē);
- apkopota informācija par Sabiles un Valkas uzņēmējdarbības vidi.
- izdota brošūra un CD "Kopā var paveikt vairāk!" (3000 eks.);
- noorganizēta projekta noslēguma konference (35 dalībnieki);
- veikti dažādi publicitātes pasākumi (informācija ievietota mājas lapās www.iniciativa.lv, www.sabile.lv un www.valka.lv, informācija sniegta vairākos TV sižetos un radio pārraidēs, sagatavota elektroniskā ziņu lapa, kas nosūtīta 100 adresātiem).
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Rīga
Grant awarded: 103088.70 LVL / 146 682.01 EUR
Grant spent: 82439.89 LVL / 117 301.40 EUR
Project number: 2007.NVOF3.2./76/06
Project Promoter: Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds
Partner(s): Valkas pilsētas dome, Sabiles novada dome
Start date of project: 08.01.2009.
Project finish date: 09.01.2009.
www: http://www.iniciativa.lv
Status: Pabeigts