eea-norway


"Atpazīt - saskatot, sadzirdot, sataustot. Universālo dizainu ikvienam Latvijā"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO projektu programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir palīdzēt sabiedrībā veidot vienotu politiku attiecībā uz fiziskās un informatīvās vides pieejamības nodrošināšanu vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, atbilstoši universālā dizaina principiem. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izglītot invalīdu organizāciju, pašvaldību, valsts, mācību un citu iestāžu vai organizāciju darbiniekus, kuru pakalpojumus izmanto vājredzīgi un neredzīgi cilvēki,
- izstrādāt un apkopot vides pieejamības standartus redzes invalīdiem Latvijā,
- uzņemt informatīvi - izglītojošu dokumentālu īsfilmu par fiziskās vides pieejamības standartiem un to nodrošināšanu vājredzīgām un neredzīgām personām,
- nodrošināt informācijas pieejamību vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, izveidojot Liepājas Neredzīgo biedrības interneta mājas lapu, atbilstoši starptautiskajiem w3c standartiem.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- uzņemta filma (90 min.) par vides un informācijas pieejamību redzes invalīdiem un universālā dizaina principu pielietošanu vides pieeajmības problēmu risināšanā;
- izdoti 1000 bukleti par universālo dizainu un 1000 plakāti; "Universālais dizins - pieejama vide, produkti, pakalpojumi un informācija visiem cilvēkiem;
- noorganizēts 1 triju dienu informatīvais seminārs par vides pieejamības standartiem un principiem redzes invalīdiem (20 dalībnieki);
- noorganizēti 15 informatīvie semināri par universālo dizainu (kopā vairāk nekā 220 dalībnieki);
- iegādāts nepieciešamais aprīkojums - portatīvais dators, video projektors un ekrāns;
- izveidota WCAG (Web Content. Accessibility Guidelines) standartiem atbilstoša mājas lapa www.redzigaismu.lv;
- noorganizēta projekta noslēguma konference (38 dalībnieki);
- veikti dažādi publicitātes pasākumi (7 publikācijas laikrakstos, informācija publicēta 7 dažādos interneta portālos, bijusi 1 intervija radio un izveidots 1 TV sižets).
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cilvēki ar invaliditāti,Jaunieši,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais grants: 97188.56 LVL / 138 286.86 EUR
Izlietotais grants: 84390.42 LVL / 120 076.75 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF3.2./7/09
Projekta īstenotājs: Liepājas Neredzīgo biedrība
Uzsākšanas datums: 08.01.2008.
Pabeigšanas datums: 01.12.2009.
WWW adrese: http://www.lnbrc.lv
Statuss: Pabeigts