Home > Sources of funding

eea-norway


Psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvības attīstība Latvijā

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir stiprināt psihiatrijas pakalpojumu lietotāju tiesību ievērošanu un interešu aizstāvību, tādējādi sekmējot iekļaušanos sabiedrībā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izveidot garīgās veselības jomā darbojošos pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības tīklu;
- attīstīt psihiatrijas pakalpojumu lietotāju organizāciju kapacitāti;
- sekmēt tiesu sistēmas profesionāļu – tiesnešu, prokuroru, advokātu, kapacitātes celšanu attiecībā uz starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem saistībā ar psihiatrisko palīdzību;
- meklēt jaunas inovācijas psihiatrijas pakalpojumu lietotāju interešu aizstāvībā: veicot izpēti par „pacientu uzticības personas” (Patient Trust Person) sistēmu (Nīderlande, Lietuva) un līdzinieku interešu aizstāvību (Peer Advocacy);
- attīstīt Pacientu tiesību dienas tradīciju un veicinot veselības aprūpes nozares ekspertu izpratni pacienta tiesību jautājumos.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Nodibināts garīgās veselības jomā strādājošu organizāciju sadarbības tīkls (10 NVO);
- Noorganizēta konference „Pacientu tiesību diena – 2009” (tēmas: aktualitātes pacientu tiesībās Latvijā un ES, garīgā veselība (pašnāvības), pacientu drošība, medikamentu racionāla lietošana), 116 dalībnieki.
- Noorganizēts seminārs tiesu sistēmas profesionāļiem par starptautiskajiem cilvēktiesību standartiem attiecībā uz stacionēšanu un ārstēšanu bez pacienta piekrišanas, informēto piekrišanu un rīcībspēju regulējumu (42 dalībnieki).
- Veikts pētījums „Pacientu - personāla alternatīvās konfliktsituāciju risināšanas metodes” (izdots elektroniskā formātā) par psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem Latvijā šobrīd pieejamām sūdzību risināšanas iespējām un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Pētījuma veicēji devās arī mācību vizītēs uz Lietuvu un Nīderlandi.
- Veikts pētījums par līdzinieku interešu aizstāvības metodi, labās prakses pieredzi un publicēta rokasgrāmata psihiatrijas pakalpojumu lietotājiem „Līdzīgs palīdz līdzīgam” (300 eksemplāri).
- Sagatavoti 3 apkārtraksti latviešu un angļu valodā (1500 eksemplāri), kas izplatīti Pacientu tiesību dienas konferencē, kā arī izsūtīti pa pastu vēstniecībām, starptautiskajām organizācijām, valsts iestādēm, NVO.
- Informācija par projektu publicēta laikrakstā „Diena”, vairākās mājas lapās - www.zelda.org.lv, www.lv.lv, www.pacientuombuds.lv, sagatavots sižets par konferenci TV3 ziņās, biedrībai izveidots profils sociālajā tīklā Facebook.
Priority: 5. Ilgtspējīga attīstība,11. Veselība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: People with disabilities,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Grant awarded: 54759.72 LVL / 77 916.06 EUR
Grant spent: 36337.37 LVL / 51 703.42 EUR
Project number: 2008.NVOF3.3./1-32/03
Project Promoter: Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda"
Start date of project: 13.01.2009.
Project finish date: 10.12.2010.
www: http://www.zelda.org.lv
Status: Pabeigts