Home > Sources of funding

eea-norway


Pārrobežu sadarbības veicināšana līdzsvarotas ekonomikas attīstībai, sekmējot pašvaldību darbinieku izglītošanu, labas prakses pieredzes veicināšanu starp Daugavpils rajona un Dānijas pašvaldībām un institūcijām

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir uzlabot publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti un veicināt labas pārvaldības principu ieviešanu, veicinot pieredzes, zināšanu un labas prakses apmaiņu starp Daugavpils rajonu Latvijā un Dānijas pašvaldībām un institūcijām. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- organizēt pasākumus vietējās sabiedrības aktivizēšanai praktiski iesaistīties sava novada attīstības programmu plānošanā, izstrādē un realizācijā,
- organizēt apvienotās pašvaldību, uzņēmēju un NVO projektu izstrādes darba grupas, lai koordinētu un izstrādātu vienotus teritorijas ilgtspējīgas attīstības projektus,
- īstenot Daugavpils rajona delegācijas pieredzes apmaiņas braucienu uz Dāniju,
- izveidot un nodibināt kontaktus ar Dānijas pašvaldībām un reģionālajām institūcijām,
- realizēt labas prakses piemēru apmaiņu starp Daugavpils rajona un Dānijas pašvaldībām,
- pilnveidot un nodot sabiedriskai apspriešanai detalizētu Daugavpils novada pašvaldību apvienošanas projekta ieviešanas plānu.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizēts projekta ievadseminārs (ar citu novadu, ministriju darbinieku un Dānijas pašvaldības darbinieku piedalīšanos);
- sadarbībā ar pašvaldību izveidota Daugavpils novada portāla sadaļa - Novada lēmumi - Iedzīvotāju viedoklis, kā rezultātā veikta iedzīvotāju viedokļu apkopošana par novada attīstības programmu plānošanu, izstrādi un realizāciju;
- veikts darbs apvienotajā pašvaldību, uzņēmēju un NVO projektu izstrādes darba grupā, lai nokoordinētu un izstrādātu vienotus teritorijas ilgstspējīgas attīstības projektus,
- pilnveidots un nodots sabiedriskai apspriešanai detalizēts Daugavpils novada pašvaldību apvienošanās projekta ieviešanas plāns;
- noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Dāniju (10 dsalībnieki), kā rezultātā nodibināti kontakti ar Dānijas pašvaldībām un reģionālājām institūcijām un veikta labās prakses piemēru apmaiņa adminsitratīvi teritoriālās un reģionālās attīstības jomā;
- izdots metodiskais materiāls (vairāk kā 100 lpp.), kurā apkopota projektā iegūtā informācija;
- noorganizēts projekta noslēguma seminārs (46 dalībnieki);
- veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta reģionālajā laikrakstā, vairākās interneta vietnēs un televīzijā "Dautkom").
Priority: 6. Pārrobežu sadarbība,7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība
Target group: Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Latgale Region
Grant awarded: 33462.66 LVL / 47 613.08 EUR
Grant spent: 29945.85 LVL / 42 609.11 EUR
Project number: 2008.NVOF3.3./1-37/05
Project Promoter: Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs
Partner(s): Daugavpils rajona padome
Start date of project: 13.01.2009.
Project finish date: 01.12.2010.
Status: Pabeigts