Sākums > Projektu konkursi

Projektu konkursi

Projektu konkursu plāns 2019.gadam

Programmas numurs un nosaukums Konkursa numurs Programmas mērķis Atbilstošie projektu iensiedzēji Pieejamais finansējums Finansējuma avots Plānotais izsludināšanas laiks Plānotais iesniegšanas termiņš
„Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" 2019.LV/SP Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.
Programmas mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas Latvijā, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju.
Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kuriem ir vismaz 2 gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā un iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā. 64 364 EUR Valsts budžets 2019.gada februāris 2019.gada marts
"Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" 2019.LV/DP Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. Ārvalstī reģistrēta sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas diasporu ārvalstīs vai Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv Latvijas diasporas ārvalstīs intereses. Diasporas interešu pārstāvība ir primārais organizācijas darbības mērķis. 140 080 EUR Valsts budžets 2019.gada februāris 2019.gada marts
„Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" 2019.LV/MA Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata Latvijas simtgadē. Latvijā reģistrētas juridiskas personas, kas veido redakcionāli neatkarīgu žurnālistikas saturu (mediji), kā arī diasporas mediji. 742 659 EUR Valsts budžets 2019.gada februāris 2019.gada marts
Latvijas NVO fonds 2019.LV/NVOF Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, atbalstot aktivitātes iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības procesiem, nodrošinot demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā. Latvijā reģistrētas Biedrības un nodibinājumi 400 000 EUR Valsts budžets 2019.gada februāris 2019.gada marts
"Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" 2019.LV/MTSP Programmas mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana, mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos veicināšana.

Programmas ietvaros atbalstāmi mazākumtautību un latviešu skolu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi.

Latvijā reģistrētas mazākumtautību biedrības un nodibinājumi, kas darbojas ar bērniem un jauniešiem, t.sk. mazākumtautību skolās. 31 303 EUR Valsts budžets 2019.gada marts 2019.gada aprīlis
"Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" 2019.-20121.gadam 2019.LV/LVRM Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību tiem Latvijas valsts piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika, un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes, neatkarīgi no to juridiskā statusa (pašvaldības iestāde, biedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais komersants u.c.) vai iestādes veida (vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, pieaugušo u.c. izglītības iestāde). 30 734 EUR gadā Valsts budžets 2019.gada jūlijs 2019.gada augusts

Projektu konkursu plāns 2018.gadam

Programmas numurs un nosaukums Konkursa numurs Programmas mērķis Atbilstošie projektu iesniedzēji Pieejamais finansējums
Finansējuma avots Plānotais izsludināšanas laiks Plānotais iesniegšanas termiņš
"Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" 2018.LV/MTSP Programmas mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana, mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos veicināšana.

Programmas ietvaros atbalstāmi mazākumtautību un latviešu skolu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi.

Latvijā reģistrētas mazākumtautību biedrības un nodibinājumi, kas darbojas ar bērniem un jauniešiem, t.sk. mazākumtautību skolās 31 303,00 EUR Valsts budžets 2018.gada februāris 2018.gada marts
„Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" 2018.LV/SP Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.
Programmas mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas Latvijā, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju.
Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kuriem ir vismaz 2 gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā un iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā. 140 864 EUR Valsts budžets 2018.gada marts 2018.gada aprīlis
"Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" 2018.LV/DP Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. Ārvalstī reģistrēta sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas diasporu ārvalstīs vai Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv Latvijas diasporas ārvalstīs intereses. Diasporas interešu pārstāvība ir primārais organizācijas darbības mērķis. 179 119 EUR Valsts budžets 2018.gada marts 2018.gada aprīlis
„Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" 2018.LV/MA Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacinālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata Latvijas simtgadē. Latvijā reģistrētas juridiskas personas, kas veido redakcionāli neatkarīgu žurnālistikas saturu (mediji), kā arī diasporas mediji. 742 659 EUR Valsts budžets 2018.gada jūnijs 2018.gada jūlijs
Latvijas NVO fonds 2019.LV/NVOF Programmas mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, finansiāli atbalstot pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, nodrošināt demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu. Latvijā reģistrētas Biedrības un nodibinājumi 400 000 EUR Valsts budžets 2019.gada februāris  2019.gada marts

Projektu konkursu plāns 2017.gadam

Programmas numurs un nosaukums Konkursa numurs Programmas mērķis Atbilstošie projektu iesniedzēji Pieejamais finansējums
Finansējuma avots Plānotais izsludināšanas laiks Plānotais iesniegšanas termiņš
„Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (diasporas NVO darbības atbalsta programma)" 2017.LV/DP Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. Latviešu diasporas organizācijas ārvalstīs 126 065,43 EUR Valsts budžets 2016.gada 9.novemris 2017.gada 12.janvāris
Ārpusskolas pasākumu programma – diasporas un Latvijas bērnu nometņu organizēšana" 2017.LV/SP Saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, kā arī veicināt viņu pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē Latvijā reģistrētas Biedrības un nodibinājumi 133 038 EUR Valsts budžets 2017.gada janvāris 2017.gada februāris
"Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" 2017.LV/MTSP Programmas mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana, mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos veicināšana. Programmas ietvaros atbalstāmi mazākumtautību un latviešu skolu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi. Latvijā reģistrētas mazākumtautību biedrības un nodibinājumi, kas darbojas ar bērniem un jauniešiem, t.sk. mazākumtautību skolās 31 303,00 EUR Valsts budžets 2017.gada marts 2017.gada aprīlis
„Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017.LV/MA Programmas mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīga satura veidošanu un atspoguļošanu medijos un veicināt mediju atbildīgumu un sniegto ziņu kvalitāti jautājumos, kas saistīti ar Latvijas diasporu, Latvijā dzīvojošām mazākumtautībām un personām ar invaliditāti, stiprinot Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu un kritisko domāšanu. Vienlaikus programma veicina mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata ceļā uz Latvijas simtgadi, neatkarīgi no medija veida un izmantotās platformas. Latvijā reģistrētu masu informācijas līdzekļu (MIL) īpašnieki, neatkarīgi producenti, biedrības un nodibinājumi, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas materiālu veidošanu.
Darbības virziena "Diaspora" apakšvirzienā – "Diasporas medijos latviešu valodā" – arī ārvalstīs reģistrēta juridiska persona - MIL
161 700 EUR Valsts budžets 2017.gada marts 2017.gada aprīlis
Latvijas NVO fonds 2018.LV/NVO Finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un stiprinātu demokrātiju Latvijā. Latvijā reģistrētas Biedrības un nodibinājumi 400 000 EUR Valsts budžets 2017.gada oktobris 2017.gada novembris

Visi konkursi pēc finansējuma avotiem:

800x600 2016.LV/DP Normal 0 false false false LV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Parasta tabula"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}