Sākums > Projektu konkursi

Projektu konkursi

Projektu konkursu plāns 2021.gadam

Programmas numurs un nosaukums Konkursa numurs Programmas mērķis Atbilstošie projektu iesniedzēji Pieejamais finansējums Finansējuma avots Plānotais izsludināšanas laiks Plānotais iesniegšanas termiņš
"Līdzfinansējuma programma" Programmas mērķis ir veicināt Latvijas biedrību un nodibinājumu līdzdalību ārvalstu fondu finansētu projektu, kas vērsti uz sabiedrības integrāciju un pilsoniskas sabiedrības attīstību, īstenošanā. Latvijā reģistrētas Biedrības un nodibinājumi 425 000 EUR Valsts budžets Izsludināts Konkurss būs atvērts visa gada garumā. Konkurss tiks slēgts, kad būs izmantots viss programmā pieejamais finansējums, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30.septembra plkst.17.00
"Ģimenei draudzīgas vides veidošana" Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu nevaldības organizāciju (turpmāk – NVO)
iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā,
sekmējot pozitīvu attieksmi un veicinot ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanu
pašvaldībās.
Latvijā reģistrētas Biedrības un nodibinājumi 170 000 EUR Valsts budžets Noslēdzies Noslēdzies
"Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" 2021.LV/DP Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. Ārvalstī reģistrēta sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas diasporu ārvalstīs vai Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv Latvijas diasporas ārvalstīs intereses. Diasporas interešu pārstāvība ir primārais organizācijas darbības mērķis. 179 120 EUR Valsts budžets  Noslēdzies Noslēdzies
„Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" 2021.LV/MA Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata. Latvijā reģistrētas juridiskas personas, kas veido redakcionāli neatkarīgu žurnālistikas saturu (mediji), kā arī diasporas mediji. Valsts budžets  Noslēdzies  Noslēdzies
"Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" 2021.LV/MA Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un
stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski
nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē
noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt
mediju a
Latvijā reģistrētas juridiskas personas, kas veido redakcionāli neatkarīgu žurnālistikas saturu (mediji), kā arī diasporas mediji. 110 000 EUR Valsts budžets Noslēdzies Noslēdzies
"Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" 2021.LV/RMA Programmas merķis ir stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata. Reģionālie un vietējie mediji Valsts budžets  Noslēdzies  Noslēdzies
Latvijas NVO fonds 2021.LV/NVOF Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko līdziesaisti, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt lēmumus, veicinot un paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai. Latvijā reģistrētas Biedrības un nodibinājumi Valsts budžets  Noslēdzies  Noslēdzies
"Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" 2021.LV/MTSP Programmas mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana, mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos veicināšana.

Programmas ietvaros atbalstāmi mazākumtautību un latviešu skolu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi.

Latvijā reģistrētas mazākumtautību biedrības un nodibinājumi, kas darbojas ar bērniem un jauniešiem, t.sk. mazākumtautību skolās.  31 303 EUR Valsts budžets  Izsludināts Noslēdzies

\

 

 

Projektu konkursu plāns 2020.gadam

Programmas numurs un nosaukums Konkursa numurs Programmas mērķis Atbilstošie projektu iensiedzēji Pieejamais finansējums Finansējuma avots Plānotais izsludināšanas laiks Plānotais iesniegšanas termiņš
„Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" 2020.LV/SP Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.
Programmas mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas Latvijā, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju (jo īpaši latviešu valodas, kultūras un vēstures zināšanu apguvi), kā arī diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos.
Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kuriem ir vismaz 2 gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā un iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā. 140 864 EUR Valsts budžets 2020.gada 11.februāris 2020.gada 11.marts
"Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" 2020.LV/DP Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. Ārvalstī reģistrēta sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas diasporu ārvalstīs vai Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv Latvijas diasporas ārvalstīs intereses. Diasporas interešu pārstāvība ir primārais organizācijas darbības mērķis. 179 120 EUR Valsts budžets 2020.gada 11.februāris 2020.gada 12.marts
„Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" 2020.LV/MA Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata. Latvijā reģistrētas juridiskas personas, kas veido redakcionāli neatkarīgu žurnālistikas saturu (mediji), kā arī diasporas mediji. 742 659 EUR Valsts budžets 2020.gada 11.februāris 2020.gada 10.marts
"Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma" 2020.LV/RMA Programmas merķis ir stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata. Reģionālie un vietējie mediji 398 439 EUR Valsts budžets 2020.gada 25.februāris 2020.gada 25.marts
Latvijas NVO fonds 2020.LV/NVOF Programmas mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā, paaugstinot pilsonisko līdziesaisti, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt lēmumus, veicinot un paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai. Latvijā reģistrētas Biedrības un nodibinājumi 1 097 000 EUR Valsts budžets 2020.gada 16.janvāris 2020.gada 6.februāris
"Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" 2020.LV/MTSP Programmas mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana, mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos veicināšana.

Programmas ietvaros atbalstāmi mazākumtautību un latviešu skolu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi.

Latvijā reģistrētas mazākumtautību biedrības un nodibinājumi, kas darbojas ar bērniem un jauniešiem, t.sk. mazākumtautību skolās. 31 303 EUR Valsts budžets 2020.gada 13.februāris 2020.gada 13.marts
"Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" 2019.-2021.gadam

2019.LV/LVRM

(papildkonkurss)

Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību tiem Latvijas valsts piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika, un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes, neatkarīgi no to juridiskā statusa (pašvaldības iestāde, biedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais komersants u.c.) vai iestādes veida (vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, pieaugušo u.c. izglītības iestāde). 2020.gadā -
10 200 EUR

2021.gadā -
9 047 EUR

Valsts budžets 2020.gada 23.marts 2020.gada 20.aprīlis

 

800x600 2016.LV/DP Normal 0 false false false LV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Parasta tabula"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}

Projektu konkursu plāns 2019.gadam

Programmas numurs un nosaukums Konkursa numurs Programmas mērķis Atbilstošie projektu iensiedzēji Pieejamais finansējums Finansējuma avots Plānotais izsludināšanas laiks Plānotais iesniegšanas termiņš
„Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm" 2019.LV/SP Programmas mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.
Programmas mērķa grupa ir diasporas bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem, kā arī viņu vienaudži Latvijā. Programmas ietvaros tiks atbalstītas kopīgas nometnes un vasaras skolas Latvijā, kas vērstas uz diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju.
Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, kuriem ir vismaz 2 gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā un iepriekšēja pieredze projektu īstenošanā. 64 364 EUR Valsts budžets 2019.gada februāris 2019.gada marts
"Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam" 2019.LV/DP Programmas mērķis ir saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju (turpmāk – diaspora) saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. Ārvalstī reģistrēta sabiedriskā organizācija, kas pārstāv Latvijas diasporu ārvalstīs vai Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv Latvijas diasporas ārvalstīs intereses. Diasporas interešu pārstāvība ir primārais organizācijas darbības mērķis. 140 080 EUR Valsts budžets 2019.gada februāris 2019.gada marts
„Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā" 2019.LV/MA Programmas mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata Latvijas simtgadē. Latvijā reģistrētas juridiskas personas, kas veido redakcionāli neatkarīgu žurnālistikas saturu (mediji), kā arī diasporas mediji. 742 659 EUR Valsts budžets 2019.gada februāris 2019.gada marts
Latvijas NVO fonds 2019.LV/NVOF Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, atbalstot aktivitātes iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības procesiem, nodrošinot demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā. Latvijā reģistrētas Biedrības un nodibinājumi 400 000 EUR Valsts budžets 2019.gada februāris 2019.gada marts
"Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" 2019.LV/MTSP Programmas mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana, mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos veicināšana.

Programmas ietvaros atbalstāmi mazākumtautību un latviešu skolu jauniešu sadarbības projekti, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi.

Latvijā reģistrētas mazākumtautību biedrības un nodibinājumi, kas darbojas ar bērniem un jauniešiem, t.sk. mazākumtautību skolās. 31 303 EUR Valsts budžets 2019.gada marts 2019.gada aprīlis
"Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem" 2019.-20121.gadam 2019.LV/LVRM Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību tiem Latvijas valsts piederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri Latvijā atgriežas pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika, un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas izglītības iestādes, neatkarīgi no to juridiskā statusa (pašvaldības iestāde, biedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais komersants u.c.) vai iestādes veida (vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, pieaugušo u.c. izglītības iestāde). 30 734 EUR gadā Valsts budžets 2019.gada jūlijs 2019.gada augusts

 

800x600 2016.LV/DP Normal 0 false false false LV X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Parasta tabula"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}