Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Radošo darbnīcu „Raibi ziedi vainagā” organizēšana dažādu tautību skolēniem un skolēnu radošo darbu izdošana grāmatā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Search projects

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir, izmantojot skolu sadarbības iespējas, veicināt starpkultūru dialogu starp dažādu tautību pusaudžiem, savstarpēju cieņu, sapratni un sadarbību, stimulēt viņu radošo spēju attīstību, spēju iekļauties Latvijas kultūras dzīvē, ļaujot izpaust savu pasaules skatījumu mākslā un literatūrā skolēnu dzimtajā vai valsts valodā (pēc brīvas izvēles), popularizēt skolēnu radošos darbus.

Projekta īstenošanas vieta ir Aizkraukles novads.

Plānotās aktivitātes:

1)     skolēnu radošo darbu konkurss „Raibi ziedi vainagā”;

2)     4 dienu radošās darbnīcas 18 dažādu tautību un skolu skolēniem;

3)     skolēnu radošo darbu izstāde;

4)     skolēnu radošo darbu izdošana grāmatā;

5)     grāmatas atvēršanas svētki;

6)     skolēnu radošo darbu popularizēšana dažādos pasākumos.

Plānotie rezultāti:

1)     konkursā un radošajās darbnīcās tiks radīti apstākļi dažādu tautību skolēnu radošo spēju attīstībai, tiks nodrošināta iespēja iekļauties Latvijas kultūras dzīvē, paužot literatūrā un mākslā savu pasaules redzējumu;

2)     tiks izdota grāmata (300 eksemplāru), ar kuras palīdzību tiks popularizēta dažādu Latvijā dzīvojošo tautību kultūra.

Amount of Grant Awarded: 2 725.70 LVL / 3 878.32 EUR
Project number: 2010.ETN/1-2
Project Promoter: Biedrība "Latviešu valodas skolotāju asociācija"
Partner(s): Aizkraukles 1. vidusskola