sif-jauns-kras


Starpkultūru dialogs skolu darbībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Meklēt projektus

Projekta kopsavilkums:

Projekta „Starpkultūru dialogs skolu darbībā” vispārējais mērķis ir attīstīt  starpkultūru dialogu starp mazākumtautību un sabiedrības vairākuma pārstāvjiem un veicināt efektīvu pasākumu veidošanu starpkultūru dialoga jomā skolu un starp skolu līmenī.  Projekta mērķa grupu veido 28 skolotāji un 56 9.-12. klašu skolēni no 7 Rīgas mazākumtautību un latviešu skolām. Projekts tiks īstenots Rīgā, laika posmā no 01.09.-30.11.2010. Projekta ietvaros tiks rīkots apmācību kurss skolotājiem šīs grupas pārstāvju starpkultūru izglītības un dialoga izpratnes un kompetenču veicināšanai un attīstīšanai, pielietojot neformālās izglītības pieejas un principus, kā arī divi semināri skolēniem viņu iesaistīšanas veicināšanai starpkultūru dialoga attīstīšanā vienaudžu vidū caur neformālo izglītību. Projekta rezultātā tiks veicināts dialoga starp dažādu etnisku un kultūru grupu skolotājiem un skolēniem, kā arī mazākumtautību un latviešu skolu sadarbība. Skolotājiem veidosies izpratne par starpkultūru izglītību un dialogu; tiks attīstītas iemaņas un prasmes darbam ar skolēniem starpkultūru dialoga jomā, veicinot iecietību; būs informēti un izglītoti par praktiskiem instrumentiem darbam strādājot ar šo tēmu audzināšanas stundu laikā un ārpus tām; kā arī būs spējīgi attīstīt starpkultūru dialogu gan savu skolu, gan arī starp skolu līmenī. Skolēniem attīstīsies interese par starpkultūru dialogu un izglītību; veidosies izpratne par starpkultūru dialoga un saistīto jautājumu būtību, nozīmīgumu un to veicināšanas iespējām Latvijas multikultūru sabiedrībā; tiks veicināta viņu atbildības, taisnības un iecietības izjūtas pret citu kultūru pārstāvjiem; kā arī vecināta pasākumu ieviešana skolās starpkultūru dialoga jomā.

Piešķirtais finansējums: 2752.90 LVL / 3 917.02 EUR
Projekta numurs: 2010.ETN/1-4
Projekta īstenotājs: Biedrība „Eiropas minoritātes – Baltijas un Skandināvijas valstu filiāle”
Sadarbības partneris: Rīgas 94.vidusskola;
Rīgas 54.vidusskola;
Rīgas Purvciema vidusskola;
Rīgas Pārdaugavas pamatskola;
Rīgas Lastādijas internātvidusskola;
Rīgas 80.vidusskola;
Rīgas 25.vidusskola