Sākums > Valdības rīcības plāna izpilde

Valdības rīcības plāna izpilde


Krišjāņa Kariņa vadītās valdības VRP izpilde
Deklarācijas sadaļa un rīcības joma Deklarācijā dotā uzdevuma numurs Pasākuma numurs
Deklarācijā dotais uzdevums Rīcības plāna pasākums
Darbības rezultāts Pasākuma īstenošanas gaita
15.09.2019.-01.02.2020.
Vērtējums par sasniegto progresu 2020 I pusgads
LATVIJAS CILVĒKI.
Demogrāfija
099. 99.1. Sekmēsim kuplu ģimeņu veidošanos. Turpināsim Trešā bērna politiku, paplašināsim Latvijas Goda ģimenes programmu. Īstenot programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte". Daudzbērnu ģimeņu kartes – 3+ Goda ģimenes kartes īstenošana:
-izsniegtas vismaz 30 000 kartes gadā;
-piesaistīti vismaz 50 programmas dalībnieki gadā.
Pārskata periodā:
- izsniegtas 23874 kartes;
- piesaistīti 15 programmas dalībnieki;
- saņemti 13703 iesniegumi
Darbības rezultāts 2019. gada II. pusgadā pārsniegts
saskaņā ar plānoto.
Karšu izsniegšana, darbs ar uzņēmēju piesaisti, darbs pie programmas paplašināšanas ar jaunu mērķa grupu
LATVIJAS CILVĒKI.
Demogrāfija
099. 99.2. Sekmēsim kuplu ģimeņu veidošanos. Turpināsim Trešā bērna politiku, paplašināsim Latvijas Goda ģimenes programmu. Pilnīgot Latvijas Goda ģimenes apliecības "3+ Ģimenes karte" programmu, veicinot tās starptautisko atpazīstamību un lietojamību, rosinot uzņēmējus iesaistīties programmā. Izstrādāti priekšlikumi un uzsākta to ieviešana 3+ Ģimenes kartes pilnveidei (kartes starptautiskā atpazīstamība, piedaloties ELFAC programmā, gradācijas un jaunu kategoriju ieviešana u.c.). Turpinās sarunas ar DCL un LM par programmas pilnveidi. Panākta vienošanās par programma  papildināšanu ar jaunu mērķa grupu Piešķirts papildus finansējums, plānots strādāt pie pakalpojuma dizaina izstrādes
LATVIJAS CILVĒKI.
Izglītība
134. 134.1. Atbalstīsim jauniešu pilsoniskās aktivitātes un veicināsim viņu iesaisti skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā, kā arī palielināsim Jaunatnes politikas valsts programmas finansējuma apmēru. Īstenot Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programmu. Katru gadu:
-īstenoti vismaz 5 projekti;
-projektu aktivitātēs iesaistīti vismaz 400 bērnu/jauniešu.
1) Oktobrī noslēdzās  6 projektu īstenošana.
2)Projektu aktivitātēs iesaistīti 605 bērni/jaunieši, t.sk. 258 mazākumtautību (poļi, krievi, ukraiņi, ebreji, lietuvieši, igauņi, u.c.). Netiešā mērķa grupa - 1125 (ģimenes locekļi, pedagogi, citu organizāciju pārstāvji)
Darbības rezultāts 2019. gada II. pusgadā pārsniegts attiecībā pret
plānoto
Programma tiek turpināta.  Paredzēta konkursa nolikuma apstiprināšana un konkursa izsludināšana
LATVIJAS CILVĒKI.
Kultūras un nacionālā identitāte
159. 59.1. Nostiprināsim un attīstīsim latviešu valodu kā sabiedrības saliedētības instrumentu, paplašināsim latviešu valodas apguves un zināšanu līmeņa paaugstināšanas iespējas, instrumentus un sekmēsim latviešu valodas lietotprasmi un kvalitāti dažādās sabiedrības grupās un lietojumu sabiedriski nozīmīgās jomās. Īstenot Latviešu valodas apguves programmas pieaugušajiem. Katru gadu:
-latviešu valodu apguvušas vismaz 1000 personas;
-īstenoti vismaz – 10 projekti;
-600 personas kārtojušas valodas prasmes pārbaudes eksāmenu VISC un paaugstinājušas valsts valodas prasmes līmeni par vienu pakāpi.
Nav piešķirts finansējums Nav piešķirts finansējums Nav piešķirts finansējums
LATVIJAS CILVĒKI.
Kultūras un nacionālā identitāte
159. 159.2. Nostiprināsim un attīstīsim latviešu valodu kā sabiedrības saliedētības instrumentu, paplašināsim latviešu valodas apguves un zināšanu līmeņa paaugstināšanas iespējas, instrumentus un sekmēsim latviešu valodas lietotprasmi un kvalitāti dažādās sabiedrības grupās un lietojumu sabiedriski nozīmīgās jomās. Īstenot Latviešu valodas apguves programmas remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem. Katru gadu:
-latviešu valodu apguvušas vismaz 200 personas;
-īstenoti vismaz 4 projekti.
Noslēgti 5 projektu īstenošanas līgumi. Uzsākta kursantu uzņemšana. Darbības rezultāts 2019. gada II. pusgadā sasniegts
atbilstoši plānotajam
Piecu konkursa ietvaros apstiprināto  projektu uzraudzība.
Latviešu valodu apguvušas vismaz 150 personas.
Izsludināts atkārtots konkurss par atlikušo finansējumu
LATVIJAS CILVĒKI.
Kultūras un nacionālā identitāte
164. 164.2. Paplašināsim valsts atbalstu NVO fondam, nosakot atbalsta prioritātes atbilstoši valsts sabiedrības līdzdalības un saliedētības politikai. Nodrošināt pastāvīgu atbalstu pilsoniskās līdzdalības attīstībai, tai skaitā: programma "Latvijas NVO fonds", atbalsts NVO reģionos, atbalsts NVO projektu līdzfinansējumam, mazākumtautību līdzdalības atbalsts, atbalsts diasporas biedrībām. 1. Nodrošināts atbalsts pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm – iedzīvotāju iesaistīšanās veicināšanai dažādās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs, tai skaitā nodrošinot informatīvu un finansiālu atbalstu biedrībām reģionos un diasporas biedrībām un veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un uzticēšanos.
2. Katru gadu 10 valstīs īstenoti vismaz 15 projekti diasporas pilsoniskās līdzdalības jomā.
1) Nodrošināta 49  projektu īstenošanas uzraudzība programmā "Latvijas NVO fonds"                                             
3) Nodrošināta 17 diasporas NVO projektu īstenošanas uzraudzība programmā "Pilsoniskās līdzdalības porgrammas diasporas NVO darbības atbalstam"
Darbības rezultāts 2019. gada II. pusgadā sasniegts
atbilstoši plānotajam
Līgumu noslēgšana ar KM par programmu administrēšanu, projektu konkursu izsludināšana, projektu iesniegumu vērtēšana, līgumu slēgšana ar projektu īstenotājiem.
LATVIJAS CILVĒKI.
Kultūras un nacionālā identitāte
164. 164.4. Paplašināsim valsts atbalstu NVO fondam, nosakot atbalsta prioritātes atbilstoši valsts sabiedrības līdzdalības un saliedētības politikai. Nodrošināt regulāru pilsoniskās sabiedrības attīstības monitoringu. Veikts pētījums par NVO sektoru un pilsoniskās sabiedrības attīstību. Nav piešķirts finansējums Nav piešķirts finansējums Nav piešķirts finansējums
LATVIJAS CILVĒKI.
Kultūras un nacionālā identitāte
165. 165.1. Īstenosim Diasporas likumā noteiktos rīcības virzienus un atbalsta pasākumus diasporas politikai, nodrošinot pastāvīgu valsts ilgtermiņa finansējumu, lai stiprinātu diasporas saikni ar Latviju un saglabātu latviešu valodu un kultūru nākamajām paaudzēm. Sadarbībā ar līdzatbildīgajām institūcijām nodrošināt vienotas diasporas politikas izstrādi un koordinētu īstenošanu četros Diasporas likumā noteiktajos rīcības virzienos:
1. latviskās identitātes un piederības sajūtas stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana;
2. diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecībā, valsts pārvaldē un zinātnes attīstībā;
3. diasporas politiskās un pilsoniskās līdzdalības veicināšana;
4. atbalsts remigrācijai.
1. ĀM vadībā izveidota Diasporas konsultatīvā padome ar valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, diasporas organizāciju, biedrību un nodibinājumu deleģēto pārstāvju dalību, organizētas aptuveni četras Diasporas konsultatīvās padomes sēdes gadā.
2. Saskaņā ar Diasporas likumā noteikto sadarbībā ar līdzatbildīgajām iestādēm izstrādāts diasporas politikas plānošanas dokuments.
Nodrošināta SIF pārstāniecība Diasporas konsultatīvajā padomē Darbības rezultāts 2019. gada II. pusgadā sasniegts
atbilstoši plānotajam
Nodrošināt SIF pārstāniecību Diasporas konsultatīvajā padomē
LATVIJAS CILVĒKI.
Kultūras un nacionālā identitāte
165. 165.3. Īstenosim Diasporas likumā noteiktos rīcības virzienus un atbalsta pasākumus diasporas politikai, nodrošinot pastāvīgu valsts ilgtermiņa finansējumu, lai stiprinātu diasporas saikni ar Latviju un saglabātu latviešu valodu un kultūru nākamajām paaudzēm. Nodrošināt ikgadēju, no valsts budžeta bāzes nepieciešamajā apmērā finansētu atbalstu latviskajai dzīvesziņai diasporā, īstenojot tradīciju pēctecības un paaudžu sadarbības programmas, kurās iesaistīti Latvijā un ārvalstīs dzīvojošie tautieši. Nodrošināts atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm. 5) Nodrošināta 12  projektu īstenošanas uzraudzība programmā "Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm". 12 nometnēs piedalījušies 442 bērni, t.sk. 240 no diasporas. Darbības rezultāts 2019. gada II. pusgadā pārsniegts
salīdzinājumā ar plānoto.
Līguma noslēgšana ar KM par programmas adminsitrēšanu, projektu konkursu izsludināšana, projektu iesniegumu vērtēšana, līgumu slēgšana ar projektu īstenotājiem.

Informācija atjaunota: 03.02.2020.

Uz 2017.gada I pusgadu