esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


3. atlase

Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"
Search projects
Date of issue: 2012. gada 17. februārī
Date of submission: līdz 2012.gada 28.martam plkst. 17.00

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

Sabiedrības integrācijas fonds 2012.gada 17.februārī izsludinājis trešo atklāto projektu iesniegumu atlasi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros, kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu.

Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Trešajā atlasē pieejamais finansējums ir 710 007,63 LVL. Vienam projektam pieejamais finansējums ir robežās no 1 000 LVL līdz 25 000 LVL. Apakšaktivitātes ietvaros projekta iesniegumus var iesniegt biedrības un nodibinājumi saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu.

Vēršam uzmanību, ka projektu iesniedzēji nedrīkst pretendēt uz finansējumu analogu darbību veikšanai vai rezultātu sasniegšanai, kam saņemts finansējums apakšaktivitātes (1.5.2.2.2.) iepriekšējo atlašu ietvaros vai, kas finansētas 2004.–2006.gada programmēšanas perioda grantu shēmas "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanai Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai" ietvaros. Informācija par noslēgtajiem līgumiem (finansējuma saņēmējs un kopsavilkums par projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm) pieejama SIF interneta vietnē www.sif.lv.

Projektu iesniegumi jāiesniedz līdz 2012.gada 28.martam plkst. 17.00 Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Brīvības ielā 40-39, Rīgā, LV – 1050 personīgi vai pa pastu (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju), vai nosūtot elektroniska dokumenta formā uz e-pastu: nvo.kapacitate at sif.lv. Ja Projektu iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, tam jābūt sagatavotam atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (izmantojot Office Open XML, ODF vai PDF datņu formātu), parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu: konkursi at sif.lv vai pa faksu 67078224, norādot atsauci uz šo projektu atlasi, ne vēlāk kā līdz 2012.gada 21.martam. Atbildīgā amatpersona - SIF Projektu konkursu nodaļas programmu vadītāja Dace Rasa.

Informatīvie semināri par projektu iesniegumu atlasi notiks Kuldīgā (24.februārī), Daugavpilī (27.februārī), Cēsīs (1.martā), Aizkrauklē (2.martā) un Rīgā (5.martā).

Pieteikšanās semināriem pa tālruni 67281752 vai e-pastu info at sif.lv.

Detalizētāka informācija par semināriem

Projects: 54 


Pages:

No.Project PromoterProject's title
1.Biedrība „Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks””Reģionālo pacientu organizāciju tīkla izveide sociālās un veselības politikas stiprināšanai
2.Biedrība „Izglītības attīstības centrs”NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā
3.Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"Koalīcija mazākumtautību politiskai līdzdalībai valsts sektorā
4.Biedrība "Baltijas burāšanas skola"Zināt, prast un sasniegt!
5.Biedrība „Veselības projekti Latvijai”NVO kapacitātes stiprināšana sabiedrības interešu aizstāvībā un izglītošanā ar medikamentiem un citiem veselības aprūpes aspektiem saistītos jautājumos
6.Nodibinājums "Centrs "Dardedze""Centra Dardedze un citu nevalstisko krīzes centru kapacitātes uzlabošana
7.biedrība "Sabiedrība par atklātību - Delna" Biedrības „Sabiedrības par atklātību – Delna” un sadarbības organizāciju kapacitātes stiprināšana efektīvākai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā labas pārvaldības sekmēšanai un korupcijas mazināšanai
8.Biedrība "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija"Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas administratīvās kapacitātes stiprināšana Ģimeņu stiprināšanas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai
9.Biedrība "Dzīvnieku pansija Ulubele"Dzīvnieku aizsardzības organizāciju kapacitātes stiprināšana dzīvnieku aizsardzības jomā
10.Valodu un kultūras centrs "Pasaule mūsu mājās"NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai ES lēmumu pieņemšanas procesā
11.Nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds”Līdzdalības un pakalpojuma uzlabošana vardarbība cietušo 0 – 36 mēnešu veco bērnu sociālajā rehabilitācija
12.Biedrība "Jelgavas pensionāru biedrība"Senior, piedalies!
13.Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"RTU Attīstības fonds – moderns un inovatīvu e-pakalpojumu sniedzējs
14.Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO"Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā
15.Biedrība „Latvijas sīkuzņēmēju asociācija „Kalve””Uzņēmējdarbības vides attīstības jomā strādājošo NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana labākai līdzdalībai politikas plānošanā un īstenošanā
16.Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"PROVIDUS – valsts un nevalstisko organizāciju partneris interešu aizstāvībā
17.Nodibinājums "Latgales skolu atbalsta fonds "Veronika""NVO kapacitātes stiprināšana izglītības iegūšanas iespēju nodrošināšanai jauniešiem sociālajai un ekonomiskajai kohēzijai Latgales reģionā
18.Biedrība „Latvijas Nedzirdīgo savienība”Attīstības vektors
19.Biedrība "Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "CERĪBU SPĀRNI""Biedrības „Cerību spārni” administratīvās kapacitātes stiprināšana alternatīvo pakalpojumu personām ar garīgās attīstības traucējumiem attīstībai
20.Biedrība "Culturelab"Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā
21.Biedrība "Attīstības centrs "Baltās naktis""Rūjienas novada NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana
22.Biedrība „Skalbes”Biedrības „Skalbes” administratīvās kapacitātes stiprināšana
23.Biedrība "brīvprātīgais.lv"NVO kapacitātes stiprināšana aktīva un kvalitatīva nevalstiskā sektora līdzdalībai politikas procesos brīvprātīgā darba jomā
24.Biedrība „Jēkabpils uzņēmēju biedrība”Biedrības „Jēkabpils uzņēmēju biedrība” kapacitātes stiprināšana komunikācijas procesā ar pašvaldību un sabiedrību
25.Biedrība "Latvijas Lauku forums"Latvijas Lauku kopienu parlamenta kā Līdzdalīgās demokrātijas metodes ieviešana Latvijā
26.biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds""I.K.P.: Izpratne. Kvalitāte. Partnerība.
27.Nodibinājums "Vides izglītības fonds" Vides aktīvistu prasmju banka
28.Biedrība "Saules stariņi"Biedrības „Saules stariņi” kapacitātes stiprināšana Montessori Bērnu inovatīvās attīstības centra izveidei Daugavpilī
29.Biedrība ”Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”Biedrības „Preiļu NVO centrs” dalīborganizāciju kapacitātes stiprināšana
30.Biedrība "Latvijas Veselības ekonomikas asociācija"Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas un partnera administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai lēmumu pieņemšanā veselības aprūpes jomā un inovatīva pakalpojuma ieviešana
31.Biedrība "Mediācijas padome"Mediācijas jomā darbojošos biedrību kapacitātes celšana mediācijas pakalpojuma attīstīšanā
32.Biedrība "Latvijas Atkarības psihologu apvienība"Kapacitātes stiprināšana atkarības profilaksē strādājošām nevalstiskajām organizācijām
33.Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”Interneta televīzija NVO kapacitātes stiprināšanai
34.Biedrība “Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome” Efektīvas sadarbības platformas izveide nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanai ilgtspējīgas būvniecības politikas lēmumu pieņemšanas procesā
35.Biedrība "Talsu pauguraines dabas parka atbalsts"Efektīva līdzdalība zaļākam novadam
36.Biedrība "Kultūras projektu koordinācijas centrs"Kurzemes biedrību kapacitātes stiprināšana kultūras mantojuma saglabāšanas pakalpojumu sniegšanai
37.Biedrība "Dzīve bez glutēna"Biedrības „Dzīve bez glutēna” kapacitātes stiprināšana ar celiakiju slimo bērnu interešu aizstāvības procesos
38.Biedrība "Eiropas Kustība Latvijā"EESK – Latvijas pilsoniskās sabiedrības ceļš uz ES institūcijām
39.Latvijas Poļu Biedrība POLONEZPoļu nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana
40.biedrība "Zviedru draugu kopa"Priekules novada nevalstisko organizāciju ieguldījums politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā
Pages: