esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Alsungas novada domes kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir Alsungas novada pašvaldības cilvēkresursu attīstība, paaugstinot Alsungas novada pašvaldības kapacitāti, lai veicinātu aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta mērķa grupa Alsungas novada pašvaldība. Projekts tiks realizēts 6 mēnešu laikā kopš tā uzsākšanas brīža. Kā galvenās projektā iekļautās aktivitātes ir pētījumu aktivitāšu veikšana un apmācību kursu organizēšana. Projekta rezultātā tiks risināta problēma - paaugstināta nepietiekamā Alsungas novada pašvaldībā strādājošo darbinieku kvalifikācija ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešanā. Projekta rezultātā ir plānots panākt novada kapacitātes pieaugumu projektu vadībā un realizācijā par 25 %. Darbiniekiem būs pieejami metodiskais materiāli projektu realizēšanai, tiks izstrādāts jauns projekta pieteikums ESF aktivitātei, un pieaugs 33 novada pašvaldības darbinieku aktivitāte un kvalitāte projektu izstrādes un realizācijas jomā.

Projekta rezultāti: Veiksmīgi īstenotas projektā plānotās aktivitātes - projekta īstenošanas laikā izstrādāti 2 pētījumi – Pētījums „Atbalsta piesaistes iespēju izvērtējums un darba plāns” un pētījums „Esošās situācijas analīze ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības piesaistē”, kā arī sagatavotas un novadītas abu pētījumu prezentācijas. Veikta 33 mērķa grupas dalībnieku aptauja 2 reizes, kā arī sagatavota šo aptauju analīze. Noorganizēts viens 2 dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Baltinavas novada domi. Veiktas apmācības: “ES fondi un citas programmas – to būtība, pieejamība”, “ES fondi un citas programmas – pieteikumu sagatavošana”, “Lietvedība”, “Iepirkumi”. Projekta īstenošanas laikā reģionālajā laikrakstā "Kurzemnieks" ievietotas 2 publikācijas, kā arī publikācija Alsungas ziņās. Informācija par projektu ievietota mājas lapā www.alsunga.lv, semināru un pētījumu materiāli ievietoti mājas lapā www.alsunga.lv.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-11-07
Projekta kopējais finansējums: 30 662.89 EUR / 21 550.00 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 30 662.89 EUR / 21 550.00 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 30 662.88 EUR / 21 549.99 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 30 662.88 EUR / 21 549.99 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/067
Projekta īstenotājs: Alsungas novada dome
Uzsākšanas datums: 01.03.2012.
Pabeigšanas datums: 31.08.2012.
Īstenošanas vieta: Alsungas novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306
Telefons: 29196396
Fakss: 63351447
WWW adrese: http://www.alsunga.lv
Statuss: Pabeigts