Home > Sources of funding

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta „Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai” mērķis ir, veicot padziļinātu situācijas izpēti, apzināt Neretas novada pašvaldības iekšējās un ārējās vajadzības un to potenciālos risinājumus, piesaistot ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumu, un sekmēt Neretas un Aknīstes novadu pašvaldību kapacitāti, nodrošinot zināšanas pašvaldību darbiniekiem par ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādi un īstenošanu. Projekta tiešā mērķa grupa ir 42 Neretas un Aknīstes novadu pašvaldību darbinieki, kas piedalīsies plānotajos semināros, savukārt pētījuma rezultātu izmantošanas mērķa grupa ir visi Neretas novada pašvaldības darbinieki. Identificējot Neretas novada problēmu par nepietiekamu kapacitāti kvalitatīvai un sistemātiskai projektu īstenošanai, tika konstatēts, ka arī Aknīstes novadā ir izveidojusies līdzīga situācija, tāpēc projekta īstenošanā, papildus 36 Neretas novada dalībniekiem, tiek piesaistīti 6 Aknīstes novada pašvaldības darbinieki. Galvenās aktivitātes, kas plānotas projekta ietvaros, ir padziļināta pētījuma veikšana, apzinot Neretas pašvaldības iekšējās un ārējās vajadzības, kuru īstenošanai iespējams piesaistīt struktūrfondu un citu fondu līdzfinansējumu, izveidot visiem projekta dalībniekiem un citiem interesentiem piemērotu rokasgrāmatu par ārvalstu finanšu palīdzības apgūšanu un apmācīt projekta dalībniekus par projektu sagatavošanu, izstrādi un ieviešanu un publisko iepirkumu nozīmi projektu īstenošanā. Projekta īstenošanas nozīmība un aktualitāte ir nozīmīga, jo līdz šim Neretas novadā, kas izveidojies 2009.gadā pēc pagastu apvienošanās, notika salīdzinoši pasīva un fragmentāra ārvalstu līdzfinansējuma apgūšana, jo pagastu pārvaldes joprojām darbojas salīdzinoši autonomi, kas apgrūtina vienotas sistēmas izveidi un, līdz ar to, projektu īstenošanu novada līmenī. Šādas situācijas rašanās noteikti ir saistīta arī ar pašvaldību darbinieku zināšanu, kompetenču un pieredzes trūkumu dažādu fondu projektu sagatavošanā un īstenošanā. „Neretas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ārvalstu līdzfinansējuma piesaistīšanai” projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādāts pētījums, uz kā rezultātiem tiks izstrādāta rokasgrāmata, projekta ieviešanas laikā tiks īstenoti 2 apmācību semināri, rezultātu novērtēšana un noslēguma – projekta ietvaros sasniegto rezultātu prezentēšanas un sabiedrības informēšanas seminārs.

Project results: Projekta tiešā mērķa grupa bija 36 Neretas novada pašvaldības darbinieki un 6 Aknīstes novada pašvaldību dalībnieki, un to dalība projektā izpaudās kā dalība projektā paredzētajos 3 semināros. Izstrādāts 1 pētījums "Finanšu un ekonomiskais pētījums par Neretas novada pašvaldības sniegto publisko pakalpojumu kvalitāti, to pilnveidi un uzlabošanu" , izstrādāta rokasgrāmata par ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu izstrādi, īstenošanu un vadību, kas paredzēta lietošanai Neretas un Aknīstes novadu pašvaldību darbiniekiem (50 eksemplāros, no kuriem 42 tika izdalīti apmācību dalībniekiem), izstrādāti 84 semināru materiāli, apmācīti 42 pašvaldību darbinieki - īstenots seminārs "Par ES fondu projektu pieteikumu izstrādes, ieviešanas un apgūšanas "zemūdens akmeņiem" un seminārs "Par Publisko, veikta 42 apmācību dalībnieku aptauja, veikts 1 rezultātu izvērtējums, izstrādāts metodiskais materiāls tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai pašvaldības infrastruktūras projektiem, notikuši 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Preiļu un Krāslavas novada pašvaldībām, kuru laikā gūta papildus pieredze un paaugstinātas pašvaldības darbinieku zināšanas un kompetences par ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes iespējām.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Zemgale Region
Last change: 2013-02-18
ESF Funding: 30 847.85 EUR / 21 679.99 LVL;
  • ESF Funding: 30 847.85 EUR / 21 679.99 LVL;
Total ESF spent: 30 847.84 EUR / 21 679.99 LVL;
  • ESF spent: 30 847.84 EUR / 21 679.99 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/064
Project Promoter: Neretas novada pašvaldība
Start date of project: 01.03.2012.
Project finish date: 31.12.2012.
Place of implementation: Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV-5118
Legal address: Rīgas iela 1, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118
Phone: 65176155
Fax: 65176536
www: http://www.neretasnovads.lv
Status: Pabeigts