Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Carnikavas novada un Ropažu novada pašvaldību kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Mērķis. Carnikavas novada un Ropažu novada pašvaldību kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu finansējuma aktīvā piesaistē un projektu īstenošanā, veicinot kvalitatīvu pašvaldību attīstības plānošanas un nodrošināšanas procesu. Mērķa grupa. Pašvaldību darbinieki, kas iesaistīti ES un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu finansēto projektu plānošanas, izstrādes un īstenošanas nodrošināšanā. Projektu iesniedz Carnikavas novada dome, sadarbības partneris Ropažu novada dome. Īstenošanas vieta: Carnikavas novada dome, daļa apmācību var tik īstenota Ropažu novada domē. Īstenošanas laiks: 6 mēneši. Galvenās aktivitātes: ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes plāna sagatavošana, atbilstošo semināru un apmācību cikla norises nodrošināšana pašvaldību darbiniekiem, pašvaldību projektu vadītāju kompetences paaugstināšana. Rezultāts: paaugstināta pašvaldību kapacitāte ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu finansēto projektu plānošanā, izstrādē un īstenošanā. Apmācīti 26 Carnikavas novada pašvaldības darbinieki un 20 Ropažu novada pašvaldības darbinieki. Ropažu novada domē ar 3 apmācītajiem darbiniekiem papildināta Attīstības daļa. Audzis abu pašvaldību darbinieku kompetences līmenis. Pilnveidots pašvaldību attīstības plānošanas un nodrošināšanas process, vidējā termiņā pieaudzis īstenoto projektu skaits pašvaldībās, īstenoti kopīgi projekti.

Результаты проекта: Veiksmīgi īstenotas visas 5 projektā plānotās aktivitātes. Projekta īstenošanas laikā sagatavots ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes plāns un projektu koncepcijas. Īstenots semināru/apmācību cikls - "Projektu izstrāde un ieviešana", "Krīzes un pārmaiņu vadība Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu īstenošanas procesā", "Komunikācija un argumentācija ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu īstenošanas nodrošināšanai" un pieredzes apmaiņas seminārs "Attīstības un plānošanas nodaļas loma ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā", kā arī apmācības ar mērķi, nodrošināt starptautiski atzītu projektu vadītāju PRINCE 2 sertifikāciju. Kopumā projekta īstenošanas laikā mājas lapās: www.carnikava.lv un www.ropazi.lv ievietotas 9 publikācijas, kā arī nodrošinātas publikācijas Carnikavas novada un Ropažu novada bezmaksas informatīvajos izdevumos un 1 publikācija laikrakstā "Rīgas apriņķa avīze".
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2012-11-07
ESF финансирование: 25 595.70 EUR / 17 988.76 LVL;
  • ESF финансирование: 25 595.70 EUR / 17 988.76 LVL;
ESF награждено: 25 595.70 EUR / 17 988.76 LVL;
  • ESF награждено: 25 595.70 EUR / 17 988.76 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/081
Исполнитель проекта: Carnikavas novada dome
Партнер: Ropažu novada dome
Дата начала проекта: 01.03.2012.
Дата окончания проекта: 31.08.2012.
Место реализации: Stacijas iela 5, Carnikavas novads, Carnikava, LV- 2163
Юридический адрес: Stacijas iela 5, Carnikavas novads, LV-1263
Tелефон: 67993372; 29180607
Факс: 67993814
www: http://www.carnikava.lv
Cтатус: проект осуществлён