Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Vecpiebalgas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaistē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Lai uzlabotu Latvijas valsts un Vecpiebalgas novada situāciju izglītības, nodarbinātības un sociālās atstumtības mazināšanas jautājumu risināšanā, ir iespējams izmantot Eiropas Savienības politikas instrumentus un pārējos ārvalstu finanšu līdzekļus. Svarīgs nosacījums šo līdzekļu apgūšanā ir pašvaldības kapacitāte projektu sagatavošanā un ieviešanā. Saskaņā ar iepriekš minēto projekta mērķis ir paaugstināt Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieku kapacitāti Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Mērķa sasniegšanai projekta ietvaros Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieki apmeklēs apmācības projektu vadībā, risku vadībā, MS Project lietošanā, iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā, projektu grāmatvedības kārtošanā. Lai veicinātu starpnovadu sadarbību, apmācībās tiks iesaistīti Amatas novada pašvaldības darbinieki, kā arī rīkots pieredzes apmaiņas brauciens uz Amatas novada pašvaldību. Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieki projekta ietvaros paplašinās savas zināšanas par projektu pieteikumu izstrādi un veiksmīgu to īstenošanu, līdz ar to palielināsies iespējas piesaistīt nozīmīgus valsts, Eiropas Savienības un ārvalstu finanšu līdzekļus novadam, tā uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un tautsaimniecības attīstību kopumā, izveidojot jaunas darbavietas un uzlabojot nodarbinātību un sociālo vidi Vecpiebalgas novadā. Kopumā apmācībās tiks iesaistīts 20 cilvēki. Projekta īstenošanas laiks – 10 mēneši. Projekta kopējās izmaksas 3670,72

Projekta rezultāti: Projektā plānotais tika paveikts: 8 Vecpiebalgas un 8 Amatas pašvaldību darbinieki apmeklēja apmācības par iepirkumiem, 3 Vecpiebalgas pašvaldības darbinieki apguva projekta vadības kursu, Vecpiebalgas novada domes Jaunatnes lietu speciāliste apguva kursus "MS Project" lietošana un "Risku vadība projektos", pašvaldības grāmatvede apguva kursu "Grāmatvedības organizācija projektu uzskaitē", 12 Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Amatas novada pašvaldību.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-03-12
Projekta kopējais finansējums: 4 975.19 EUR / 3 496.58 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 4 975.19 EUR / 3 496.58 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 4 975.18 EUR / 3 496.58 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 4 975.18 EUR / 3 496.58 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/065
Projekta īstenotājs: Vecpiebalgas novada pašvaldība
Sadarbības partneris: Amatas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 31.01.2013.
Īstenošanas vieta: Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, Vecpiebalgas novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Alauksta iela - 4, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
Telefons: 29451641
Fakss: 64161969
WWW adrese: http://www.vecpiebalga.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 15.06.21