Home > Sources of funding

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekt mērķis ir paaugstināt Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitāti, dažāda veida Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas nodrošināšanā, izstrādāt novada projekta ideju burtnīcu ar iespējāmiem finanšu instrumentiem. Projekta tiešā mērķa gruppa ir pašvaldības un tās iestāžu darbinieki - esošie un potenciālie pašvaldību projektu vadītāji un speciālisti, kas izstrādā(-s) projektu pieteikumus, sagatvo (-s) tehnisko dokumentāciju, pārrauga (-dzīs) projektu ieviešanu. Projekta aktivitāšu rezultātā tiks paaugstināta gan esošo, gan potenciālo projektu speciālistu kapacitāte projektu plānošanā, sagatavošanā un ieviešanā, tādejādi paplašinot pašvaldības iespējas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu fianšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu kvalitātīvai apguvei. Visu iesaistīto darbinieku apmācība dos vienotu izpratni par projektu izstrādi un pārvaldes procesiem, tādejādi uzlabojot projektu ieviešanas kapacitāti un atvieglojot novada pašvaldības un tās darbinieku komunikācij projektuu īstenošanas gaitā. Novada projektu ideju burtnīcas izveide sniegs skaidru priekšstatu par turpmākajām nepieciešamajām rīcībārojektu pieteikumu, tehniskās dokumentācijas sagatavošanā.

Project results: Paaugstināta projektu ieviešanas kapacitāte Ķeguma novada pašvaldībā un tās iestādēs, sagatavojot speciālistus Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu vadīšanā, organizētas apmācības esošajiem pašvaldības projektu vadītājiem un pilnveidotas viņu zināšanas un prasmes multiprojektu vadīšanā, apgūta projektu vadīšanā izmantojama speciāla datorprogramma „MS Project 2010”. Apmācībās apgūtas tēmas - projektu novērtēšana, projektu ilgtspēja, projekta idejas vērtības noteikšana, ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansējuma piesaistes iespējas, projektu līgumu veidi, to noformēšanas nosacījumi, projektu grāmatvedības uzskaite, projektu audits, projektu alternatīvu definēšana un analīze, projektu iesniegumu rakstīšanas tehnoloģijas, projektu atskaites, multiprojektu vadīšana, projektu publicitātes vadlīnijas, mediju attiecības, projektu prezentēšana. Pašvaldības darbinieki piedalījušies projekta komandas veidošanas treniņu un lietišķo etiķeti projektos. Noticis noslēguma pasākums - projektu ideju prezentācija. Sasniegta projekta tiešā mērķa grupa - 47 pašvaldības un tās iestāžu darbinieki - esošie un potenciālie pašvaldību projektu vadītāji un speciālisti, kas izstrādā(-s) projektu pieteikumus, sagatvo (-s) tehnisko dokumentāciju, pārrauga (-dzīs) projektu ieviešanu. Visu iesaistīto darbinieku apmācība deva vienotu izpratni par projektu izstrādi un pārvaldes procesiem, tādējādi uzlabojot projektu ieviešanas kapacitāti un atvieglojot novada pašvaldības un tās darbinieku komunikāciju projektu īstenošanas gaitā. Novada projektu ideju burtnīcas izveide sniedz skaidru priekšstatu par turpmākajām nepieciešamajām rīcībām projektu pieteikumu, tehniskās dokumentācijas sagatavošanā.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Riga Region
Last change: 2013-04-08
ESF Funding: 19 929.37 EUR / 14 006.44 LVL;
  • ESF Funding: 19 929.37 EUR / 14 006.44 LVL;
Total ESF spent: 19 929.36 EUR / 14 006.43 LVL;
  • ESF spent: 19 929.36 EUR / 14 006.43 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/097
Project Promoter: Ķeguma novada dome
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.01.2013.
Place of implementation: Lāčplēša 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
Legal address: Lāčplēša 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
Phone: 65038514; 29239860
Fax: 65055440
www: http://www.kegums.lv
Status: Pabeigts