Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekt mērķis ir paaugstināt Ķeguma novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitāti, dažāda veida Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanas nodrošināšanā, izstrādāt novada projekta ideju burtnīcu ar iespējāmiem finanšu instrumentiem. Projekta tiešā mērķa gruppa ir pašvaldības un tās iestāžu darbinieki - esošie un potenciālie pašvaldību projektu vadītāji un speciālisti, kas izstrādā(-s) projektu pieteikumus, sagatvo (-s) tehnisko dokumentāciju, pārrauga (-dzīs) projektu ieviešanu. Projekta aktivitāšu rezultātā tiks paaugstināta gan esošo, gan potenciālo projektu speciālistu kapacitāte projektu plānošanā, sagatavošanā un ieviešanā, tādejādi paplašinot pašvaldības iespējas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu fianšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu kvalitātīvai apguvei. Visu iesaistīto darbinieku apmācība dos vienotu izpratni par projektu izstrādi un pārvaldes procesiem, tādejādi uzlabojot projektu ieviešanas kapacitāti un atvieglojot novada pašvaldības un tās darbinieku komunikācij projektuu īstenošanas gaitā. Novada projektu ideju burtnīcas izveide sniegs skaidru priekšstatu par turpmākajām nepieciešamajām rīcībārojektu pieteikumu, tehniskās dokumentācijas sagatavošanā.

Projekta rezultāti: Paaugstināta projektu ieviešanas kapacitāte Ķeguma novada pašvaldībā un tās iestādēs, sagatavojot speciālistus Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu vadīšanā, organizētas apmācības esošajiem pašvaldības projektu vadītājiem un pilnveidotas viņu zināšanas un prasmes multiprojektu vadīšanā, apgūta projektu vadīšanā izmantojama speciāla datorprogramma „MS Project 2010”. Apmācībās apgūtas tēmas - projektu novērtēšana, projektu ilgtspēja, projekta idejas vērtības noteikšana, ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansējuma piesaistes iespējas, projektu līgumu veidi, to noformēšanas nosacījumi, projektu grāmatvedības uzskaite, projektu audits, projektu alternatīvu definēšana un analīze, projektu iesniegumu rakstīšanas tehnoloģijas, projektu atskaites, multiprojektu vadīšana, projektu publicitātes vadlīnijas, mediju attiecības, projektu prezentēšana. Pašvaldības darbinieki piedalījušies projekta komandas veidošanas treniņu un lietišķo etiķeti projektos. Noticis noslēguma pasākums - projektu ideju prezentācija. Sasniegta projekta tiešā mērķa grupa - 47 pašvaldības un tās iestāžu darbinieki - esošie un potenciālie pašvaldību projektu vadītāji un speciālisti, kas izstrādā(-s) projektu pieteikumus, sagatvo (-s) tehnisko dokumentāciju, pārrauga (-dzīs) projektu ieviešanu. Visu iesaistīto darbinieku apmācība deva vienotu izpratni par projektu izstrādi un pārvaldes procesiem, tādējādi uzlabojot projektu ieviešanas kapacitāti un atvieglojot novada pašvaldības un tās darbinieku komunikāciju projektu īstenošanas gaitā. Novada projektu ideju burtnīcas izveide sniedz skaidru priekšstatu par turpmākajām nepieciešamajām rīcībām projektu pieteikumu, tehniskās dokumentācijas sagatavošanā.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-04-08
Projekta kopējais finansējums: 19 929.37 EUR / 14 006.44 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 19 929.37 EUR / 14 006.44 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 19 929.36 EUR / 14 006.43 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 19 929.36 EUR / 14 006.43 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/097
Projekta īstenotājs: Ķeguma novada dome
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 31.01.2013.
Īstenošanas vieta: Lāčplēša 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
Juridiskā adrese: Lāčplēša 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020
Telefons: 65038514; 29239860
Fakss: 65055440
WWW adrese: http://www.kegums.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 24.06.21