esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Vaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Vaiņodes novada domes līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, akcentu liekot uz eneroefektivitāti un zaļās enerģijas veicinošiem projektiem, nodrošināt augstvērtīgu un kvalitatīvu projekta publicitāti atbilstoši aktivitātēm un normatīvajiem aktiem. Projekta mērķa grupa ir Vaiņodes novada pašvaldības darbinieki. Projekta iesniedzējs ir Vaiņodes novada dome. Kā projekta norises vieta ir plānota Vaiņodes novada pašvaldība un projektu ir plānots realizēt 6 mēnešu laikā. Projekta galvenās aktivitātes būs mērķa grupu apmācības un konsultācijas, informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana, kā arī izpētes pasākumi. Projekta aktualitāti raksturo Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu nozīmīgais atbalsts dažādu projektu realizācijā mērķa grupas novadā, kā arī proporcionāli lielais atbalsts energoefektivitāti un zaļo enerģiju veicinošiem projektiem. Projekta rezultātā tiks panākta mērķa grupas kapacitātes paaugstināšana un risinātas tās vajadzības, kā arī iespēju robežās tiks veicināta pozitīva ietekme uz vienādu iespēju horizontālo prioritāti.

Project results: Projektā paredzētais ir paveikts- viens no pašvaldības darbiniekiem padziļināti apguva zināšanas par energoauditu atbilstoši 2009.gada 13.janvāra MK noteikumiem Nr.26 "Noteikumi par energoauditoriem" un ieguva attiecīgu sertifikātu . 8 pašvaldības darbinieki apguva pamatzināšanas par ēku energoefektivitāti. Tas ļaus pašvaldības darbiniekiem labāk izvērtēt situāciju un pieņemt lēmumus attiecībā uz finansējuma piesaisti energoefektivitātes projektiem. Projekta īstenošana un rezultāti tika atspoguļoti novada mājas lapā www.vainode.lv.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Kurzeme Region
Last change: 2013-10-08
ESF Funding: 3 231.27 EUR / 2 270.95 LVL;
  • ESF Funding: 3 231.27 EUR / 2 270.95 LVL;
Total ESF spent: 6 151.07 EUR / 4 323.00 LVL;
  • ESF spent: 6 151.07 EUR / 4 323.00 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/091
Project Promoter: Vaiņodes novada dome
Start date of project: 01.02.2013.
Project finish date: 31.07.2013.
Place of implementation: -
Legal address: Raiņa iela 23a, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435
Phone: 63464333; 29184385
Fax: 63407924
www: http://www.vainode.lv
Status: Pabeigts