Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana – II kārta

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir pilnveidot projektu sagatavošanā un īstenošanā iesaistīto speciālistu zināšanas specifiskos projektu vadības jautājumos. Projekta ietvaros paredzēts apmācīt 50 pašvaldības administrācijas un pašvaldības iestāžu darbiniekus tādās jomās kā tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošana, iepirkumu vadība (jo īpaši infrastruktūras projektiem, kā arī izstrādāt pētījumu par pilsētas teritorijā esošajām, bet saimnieciskajā darbībā neizmantotajām platībām un iespējām tās attīstīt, izmantojot Eiropas Savienības un citu valstu finanšu instrumentus. Projekta aktivitātes paredz pieredzes apmaiņas braucienu uz Liepājas pašvaldību, kurai ir līdzīga pieredze Struktūrfondu un citu finansēšanas instrumentu atbalstīto projektu realizācijā, kā arī pilsētvides sakārtošanā un attīstībā. Projekta īstenošanas laiks ir 10 mēneši, Kopējais budžets – 24 727,83 LVL

Projekta rezultāti: Projekts tika īstenots ar mērķi pilnveidot projektu sagatavošanā un īstenošanā iesaistīto speciālistu zināšanas specifiskos projektu vadības jautājumos. Projekta aktivitāšu īstenošanā tika iesaistīti 94 dalībnieki, kuriem bija iespēja piedalīties apmācībās par tehnisko ekonomiskā pamatojuma sagatavošanu (24h), iepirkumu vadību (8h), komandas darba organizāciju projektos (16h), risku vadību projektos (8h), pārmaiņu vadība projektos (8h), stresa vadību projektu īstenošanas laikā (16h), konfliktu vadību projektu īstenošanas laikā (8h); divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Liepājas pilsētas pašvaldību par pašvaldības projektu vadības sistēmu un īstenotajiem projektiem infrastruktūras, kultūras un tūrisma attīstības jomās. Papildus projekta ietvaros tika izstrādāts pētījums "Par iespējām piesaistīt finansējumu teritorijas attīstībai", kura ietvaros tika apzinātas 5 Jelgavas pilsētas industriālo zonu brīvo (neapbūvēto) teritoriju pieejamības, īpašumtiesības un veikta inženiertehniskā nodrošinājuma analīze, kā arī izpētītas iespējamās finanšu instrumentu piesaistes iespējas šo teritoriju attīstībai. Pētījuma rezultāti tika prezentēti projekta noslēguma pasākumā, kā arī pārrunāta tālākā pētījuma rezultātu pielietojuma iespējas, plānojot Jelgavas pilsētas attīstību. Pašvaldības mājas lapā ievietota un regulāri aktualizēta informācija par projektu, kā arī veiktas 2 publikācijas pašvaldības informatīvajā izdevumā www.jelgavasvestnesis.lv.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-05-23
Projekta kopējais finansējums: 32 050.67 EUR / 22 525.34 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 32 050.67 EUR / 22 525.34 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 32 050.66 EUR / 22 525.33 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 32 050.66 EUR / 22 525.33 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/092
Projekta īstenotājs: Jelgavas pilsētas dome
Sadarbības partneris: Liepājas pilsētas pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 31.01.2013.
Īstenošanas vieta: Jelgava
Juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Telefons: +37163005535
Fakss: +37163029059
WWW adrese: http://www.jelgava.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 24.06.21