esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Gulbenes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai ES neformālās un mūžizglītības projektu jomā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Gulbenes novada domes izstrādātā projekta mērķis ir paaugstināt Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu, bibliotēku, jauniešu centru un pagastu pārvalžu darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu līmeni mūžizglītības un neformālās izglītības projektu veidošanas un realizācijas jomā. Projekta mērķa grupa ir Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu, bibliotēku, jauniešu centru un pagastu pārvalžu darbinieki. Projekta aktualitāte: Gulbenes novada integrētās attīstības programmā 2011.-2017. gadam kā pirmā prioritāte izvirzīta Cilvēkresursu attīstība, kas nozīmē investīcijas cilvēkkapitālā – cilvēka izglītībā, informētībā, motivācijā un aktīvā sociālo procesu līdzdalībā. Gulbenes novadā ir tikai dažas pašvaldības iestādes, kas realizējušas ES Mūžizglītības un neformālā izglītības projektus. Iestāžu darbiniekiem trūkst informētības par programmu iespējām un prasmju projektu veidošanai un realizēšanai. Apmācot iestāžu un pagastu pārvalžu darbiniekus, tiks panākta aktīva pašvaldības līdzdalība projektu īstenošanā, lielāko uzmanību liekot tieši uz cilvēkresursu – sociālo projektu izstrādi un ieviešanu mūžizglītības un neformālās izglītības jomā. Plānotais projekta kopējais realizācijas laiks – no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2012. gada 31. decembrim. (9 mēneši) Projekta realizācijas vieta: Gulbenes novads. Lai sasniegtu projekta izvirzīto mērķi, projektā plānotas šādas aktivitātes: 1. Projekta administrēšana 2. Pašvaldības darbinieku apmācības 3. Pieredzes apmaiņas braucieni 4. Projekta rezultātu izvērtēšana 5. Publicitātes nodrošināšana Galvenie plānotie rezultāti: noorganizēti 4 apmācību cikli un 2 pieredzes apmaiņas braucieni, apmācīti 60 Gulbenes novada pašvaldības darbinieki.

Project results: Projekta mērķis bija celt pašvaldības iestāžu un jaunatnes kapacitāti ES Mūžizglītības programmu un neformālās izglītības programmu jomā. Projekta laikā kopumā tika apmācīti 60 dalībnieki 4 apmācību ciklos par 4 ES mūžizglītības programmām: Grundtvig, Leonardo da Vinci, Jaunatne darbībā un Comenius. Apmācību laikā tika sniegts ieskats katrā no programmām, sniegti labie prakses piemēri un iegūtas praktiskās un teorētiskās zināšanas projektu pieteikumu sagatavošanā. Šīs teorētiskās zināšanas tika pastiprinātas divos pieredzes apmaiņas braucienos - viens uz Kurzemes pašvaldībām (Liepāju, Tukumu, Saldu, Jelgavu) un otrs uz Vidzemes pašvaldībām ( Cēsīm, Limbažiem, Pāli, Salacgrīvu un Ranku).
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Vidzeme Region
Last change: 2013-02-27
ESF Funding: 12 315.82 EUR / 8 655.61 LVL;
  • ESF Funding: 12 315.82 EUR / 8 655.61 LVL;
Total ESF spent: 12 315.82 EUR / 8 655.61 LVL;
  • ESF spent: 12 315.82 EUR / 8 655.61 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/109
Project Promoter: Gulbenes novada dome
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.12.2012.
Place of implementation: Gulbenes novads
Legal address: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Phone: 64497710
Fax: 64497730
www: http://www.gulbene.lv
Status: Pabeigts