esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Gulbenes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai ES neformālās un mūžizglītības projektu jomā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Gulbenes novada domes izstrādātā projekta mērķis ir paaugstināt Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu, bibliotēku, jauniešu centru un pagastu pārvalžu darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu līmeni mūžizglītības un neformālās izglītības projektu veidošanas un realizācijas jomā. Projekta mērķa grupa ir Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu, bibliotēku, jauniešu centru un pagastu pārvalžu darbinieki. Projekta aktualitāte: Gulbenes novada integrētās attīstības programmā 2011.-2017. gadam kā pirmā prioritāte izvirzīta Cilvēkresursu attīstība, kas nozīmē investīcijas cilvēkkapitālā – cilvēka izglītībā, informētībā, motivācijā un aktīvā sociālo procesu līdzdalībā. Gulbenes novadā ir tikai dažas pašvaldības iestādes, kas realizējušas ES Mūžizglītības un neformālā izglītības projektus. Iestāžu darbiniekiem trūkst informētības par programmu iespējām un prasmju projektu veidošanai un realizēšanai. Apmācot iestāžu un pagastu pārvalžu darbiniekus, tiks panākta aktīva pašvaldības līdzdalība projektu īstenošanā, lielāko uzmanību liekot tieši uz cilvēkresursu – sociālo projektu izstrādi un ieviešanu mūžizglītības un neformālās izglītības jomā. Plānotais projekta kopējais realizācijas laiks – no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2012. gada 31. decembrim. (9 mēneši) Projekta realizācijas vieta: Gulbenes novads. Lai sasniegtu projekta izvirzīto mērķi, projektā plānotas šādas aktivitātes: 1. Projekta administrēšana 2. Pašvaldības darbinieku apmācības 3. Pieredzes apmaiņas braucieni 4. Projekta rezultātu izvērtēšana 5. Publicitātes nodrošināšana Galvenie plānotie rezultāti: noorganizēti 4 apmācību cikli un 2 pieredzes apmaiņas braucieni, apmācīti 60 Gulbenes novada pašvaldības darbinieki.

Результаты проекта: Projekta mērķis bija celt pašvaldības iestāžu un jaunatnes kapacitāti ES Mūžizglītības programmu un neformālās izglītības programmu jomā. Projekta laikā kopumā tika apmācīti 60 dalībnieki 4 apmācību ciklos par 4 ES mūžizglītības programmām: Grundtvig, Leonardo da Vinci, Jaunatne darbībā un Comenius. Apmācību laikā tika sniegts ieskats katrā no programmām, sniegti labie prakses piemēri un iegūtas praktiskās un teorētiskās zināšanas projektu pieteikumu sagatavošanā. Šīs teorētiskās zināšanas tika pastiprinātas divos pieredzes apmaiņas braucienos - viens uz Kurzemes pašvaldībām (Liepāju, Tukumu, Saldu, Jelgavu) un otrs uz Vidzemes pašvaldībām ( Cēsīm, Limbažiem, Pāli, Salacgrīvu un Ranku).
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Vidzemes reģions
Последние изменения: 2013-02-27
ESF финансирование: 12 315.82 EUR / 8 655.61 LVL;
  • ESF финансирование: 12 315.82 EUR / 8 655.61 LVL;
ESF награждено: 12 315.82 EUR / 8 655.61 LVL;
  • ESF награждено: 12 315.82 EUR / 8 655.61 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/109
Исполнитель проекта: Gulbenes novada dome
Дата начала проекта: 01.04.2012.
Дата окончания проекта: 31.12.2012.
Место реализации: Gulbenes novads
Юридический адрес: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Tелефон: 64497710
Факс: 64497730
www: http://www.gulbene.lv
Cтатус: проект осуществлён