esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Talsu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta „Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu“ mērķis ir : Panākt aktīvu un kvalitatīvu Talsu novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa ir Talsu novada pašvaldības darbinieki, pašvaldības pagasta pārvalžu vadītāji, iestāžu vadītāji. Netiešā mērķa grupa: Talsu novada pašvaldības iedzīvotāji. Projekta iesniedzējs ir Talsu novada pašvaldība Projekta norises vieta: Talsu novads Īstenošanas laiks kopā mēnešos: 10 (desmit) mēneši Projekta galvenās aktivitātes: apmācības ar plānotiem tematiskiem cikliem, pieredzes apmaiņas braucieni , noslēguma seminārs Projekta aktualitāte: Talsu novada pašvaldības darbinieki regulāri strādājot ar ES un citu finansu instrumentu programmā un projektiem saskārušies ar problēmām: nepietiekamas juridiskas un tehniskas zināšanas;  pietrūkst pieredze komandas darba organizēšanā;  darba slodze rada stresa un konflikta situācijas un izdegšanas risku;  pārvalžu vadītājiem un iestāžu vadītājiem, kas iesaistīti projektu īstenošanā, nepieciešams izprast projekta ieviešanu no pieteikuma līdz pat atskaitēm. Problēmas var kļūt par traucēkli kvalitatīvi un bez kļūdām īstenot Eiropas politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu. Tādēļ projektā tiek plānotas apmācības minētajos tematiskajos ciklos un pieredzes apmaiņas braucieni. Sagaidāmie projekta rezultāti: apmācīti 35 Talsu novada pašvaldības darbinieki, notikuši 2 pieredzes apmaiņas braucieni, noticis seminārs par iegūtajiem projekta rezultātiem. Projektā plānotās kopējās izmaksas – 21410,93 Ls

Project results: Projekts tika īstenots ar mērķi panākt aktīvu un kvalitatīvu Talsu novada pašvaldības līdzdalību ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta aktivitāšu īstenošanā tika iesaistīti 143 dalībnieki, kuriem bija iespēja piedalīties 5 apmācību ciklos par juridiskajiem aspektiem projektu sagatavošanā un ieviešanā (32h), par sagatavošanos ES un citu ārvalstu fondu līdzfinansēto būvniecības projektu īstenošanu (32h), par būvniecības procesu ES un citu ārvalstu fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu (32h), par projektu administrēšanu no pieteikuma līdz atskaitēm (16h), par komandas menedžmentu (24h), par projektu rezultātu izplatīšanu un prezentācijas prasmēm (8h); 2 pieredzes apmaiņas braucienos uz Limbažu, Alūksnes un Madonas novada pašvaldībām, tādējādi apgūstot citu pašvaldību pieredzi ES un ārvalstu finansējuma piesaistē konkrēto pašvaldību infrastruktūras un kultūrvēsturisko pieminekļu atjaunošanā; noslēguma pasākumā dalībnieki strādāja pie tālāko projektu ideju attīstīšanas iespējām, kas iekļautas Talsu novada pašvaldības attīstības programmā 2014.-2020.gadam. 6 pašvaldības speciālisti pabeidza padziļināto kursu projektu vadībā, iegūstot starptautisku sertifikātu projektu vadībā (AFW) un papildus apgūstot prasmes kā strādāt ar MS Project. Pašvaldības mājas lapā ievietota un aktualizēta informācija par projektu 4 reizes, veiktas 3 publikācijas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Talsu novada ziņas". Papildus Alūksnes novada pašvaldība pati sagatavojusi un ievietojusi savu rakstu par Talsu novada pašvaldības darbinieku pieredzes apmaiņas vizīti Alūksnē laikrakstā "Malienas Ziņas".
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Kurzeme Region
Last change: 2013-04-17
ESF Funding: 25 988.37 EUR / 18 264.73 LVL;
  • ESF Funding: 25 988.37 EUR / 18 264.73 LVL;
Total ESF spent: 25 988.36 EUR / 18 264.72 LVL;
  • ESF spent: 25 988.36 EUR / 18 264.72 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/112
Project Promoter: Talsu novada pašvaldība
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.01.2013.
Place of implementation: Talsu novads
Legal address: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Phone: -
Fax: 63232130
www: http://www.talsi.lv
Status: Pabeigts