esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis ir veicināt aktīvāku un kvalitatīvāku Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību līdzdalību ES struktūrfondu programmu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 70 pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu darbiniekus, veicot pašvaldības iestāžu vajadzību apzināšanu un nosakot kopējas projekta idejas. Projekta tiešā mērķa grupa:
- Preiļu novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darbinieki (40)
- Riebiņu novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu darbinieki (30) Projekta iesniedzējs ir Preiļu novada dome. Sadarbības partneris ir Riebiņu novada dome. Projekta norises vieta – Latgales reģions, Preiļu novads un Riebiņu novads. Plānotais projekta īstenošanas laiks ir 10 mēneši laika posmā no 01.04.2012 līdz 31.01.2013. Projekta galvenās aktivitātes: 1) Projekta mērķa grupas apmācības, kur tiek plānoti 6 dažādi apmācību kursi: - Projektu pieteikumu izstrāde un vadība izglītības un kultūras jomās; - Projektu pieteikumu un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Kohēzijas fondam un ERAF programmām, t.sk. Klimatu pārmaiņu finanšu instrumentam; - Projektēšanas uzdevumu sastādīšana, energoefektīva būvniecība, būvniecības procesu vadība un būvniecības tāmju izstrāde projekta vajadzībām; - Zaļais publiskais iepirkums, tehniskās specifikācijas izstrādāšana, ES struktūrfondu ieviešanu reglamentējošie normatīvie akti; - Aktualitātes grāmatvedības dokumentu kārtošanā projektos; - Projekta komandas saliedēšanas treniņš. 2) Sadarbības tīkla izveide - Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu sadarbības izveidošana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādei; 3) Pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras pilsētas pašvaldību. 4) Seminārs par projektā sasniegto rezultātu prezentēšanu un mērķa grupas apmācību rezultātu novērtēšanu. Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldības kopš 2004. gada aktīvi iesaistās ES fondu apguvē, rakstot projektu pieteikumus, kā arī realizējot apstiprinātos projektus. Apstiprināto ES projektu skaits ar katru gadu pašvaldībās palielinās, kā arī palielinās projektu finansējuma apjoms, kas prasa no pašvaldības arvien lielāku cilvēkresursu kapacitāti, kas ir ierobežota gan skaita, gan zināšanu un prasmju ziņā. Preiļu novada teritorija ir paplašinājusies (2009. gadā esošajam Preiļu novadam nāca klāt vēl 2 pagasti), kuriem nepieciešams ES projektu atbalsts gan infrastruktūras sakārtošanai, gan sociālās un cilvēkresursu attīstības jomās. Zināšanas nepieciešamas ES projektu pieteikumu sagatavošanā, projektu praktiskajā ieviešanā, publisko iepirkumu jomā, tehnisko dokumentāciju sagatavošanā u.c. Projekta galvenie rezultāti: 1) Apmācīti 70 Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu darbinieki; 2) Izanalizētas Preiļu un Riebiņu novada pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu vajadzības un izveidots sadarbības tīkls ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādei; 3) Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras pilsētas pašvaldību; 4) Veikts novērtējums par apmācību kursu rezultātiem; 5) Noorganizēts seminārs par projektā sasniegtajiem rezultātiem un ieguvumiem. 1) Apmācīti 70 Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu darbinieki; 2) Izanalizētas Preiļu un Riebiņu novada pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu vajadzības un izveidots sadarbības tīkls ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādei; 3) Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras pilsētas pašvaldību; 4) Veikts novērtējums par apmācību kursu rezultātiem; 5) Noorganizēts seminārs par projektā sasniegtajiem rezultātiem un ieguvumiem.

Project results: Projekta mērķis bija veicināt aktīvāku un kvalitatīvāku Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību līdzdalību ES struktūrfondu programmu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 70 pašvaldību, to struktūrvienību un iestāžu darbiniekus, veicot pašvaldības iestāžu vajadzību apzināšanu un nosakot kopējas projekta idejas. Projekta tiešā mērķa grupa: Preiļu un Riebiņu novada pašvaldības, to struktūrvienību un iestāžu darbinieki. Projekta galvenās aktivitātes bija (1) projekta mērķa grupas apmācības: tika noorganizēti 5 apmācību kursi "Projektu pieteikumu izstrāde un vadība izglītības un kultūras jomās", "Projektu pieteikumu un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Kohēzijas fondam un ERAF programmām, t.sk. Klimatu pārmaiņu finanšu instrumentam", "Projektēšanas uzdevumu sastādīšana, energoefektīva būvniecība, būvniecības procesu vadība un būvniecības tāmju izstrāde projekta vajadzībām", "Zaļais iepirkums, tehniskās specifikācijas izstrādāšana, ES struktūrfondu ieviešanu reglamentējošie normatīvie akti", "Aktualitātes grāmatvedības dokumentu kārtošanā projektos". Apmācībās piedalījās 30 Riebiņu novada darbinieki un 40 Preiļu novada darbinieki,(2) projekta komandas saliedēšanas treniņš. Tajā piedalījās 13 pašvaldību darbinieki; (3)sadarbības tīkla izveide. Aktivitātes ietvaros tika organizētas 4 darba grupas pa tēmām: Kultūra, izglītība un sports; Tūrisms un uzņēmējdarbība; Veselība un sociālie pakalpojumi; Preiļu attīstības scenāriju izstrāde; (4)pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras pilsētas pašvaldību. Braucienā piedalījās 11 Preiļu novada domes nu 3 Riebiņu novada domes darbinieki; (5) seminārs par projektā sasniegto rezultātu prezentēšanu un mērķa grupas apmācību rezultātu novērtēšanu. Tas notika 30.01.2013. un tajā piedalījās 31 cilvēks (Preiļu un Riebiņu novadu domes darbinieki). Informācija par projektu regulāri tika atjaunota mājas lapā www.preili.lv.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Latgale Region
Last change: 2013-04-25
ESF Funding: 12 843.95 EUR / 9 026.78 LVL;
  • ESF Funding: 12 843.95 EUR / 9 026.78 LVL;
Total ESF spent: 12 843.94 EUR / 9 026.77 LVL;
  • ESF spent: 12 843.94 EUR / 9 026.77 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/090
Project Promoter: Preiļu novada dome
Partner(s): Riebiņu novada dome
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.01.2013.
Place of implementation: Preiļu un Riebiņu novadu administratīvā teritorija
Legal address: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Phone: 65307320
Fax: 65307323
www: http://www.preili.lv
Status: Pabeigts