Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Esi informēts!

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Lubānas novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Lai nodrošinātu aktīvu līdzdalību, nepieciešama informācijas pieejamība par iespējām un projektu konkursiem, savukārt, lai nodrošinātu kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību, nepieciešams attīstīt un pilnveidot pašvaldības darbinieku prasmes un iemaņas projekta idejas formulēšanā, atbilstoša fonda sameklēšanā un prasībām atbilstoša projekta pieteikuma sagatavošanā un kvalitatīvā projektu īstenošanā. Projekta mērķa grupa 32 Lubānas novada pašvaldības darbinieki. Projekta laikā plānotas sekojošas aktivitātes: 1. Projekta administrēšana. Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināts projekta ieviešanas process, saskaņā ar projekta iesniegumā plānotajām aktivitātēm, laika grafiku un plānotajām izmaksām 2. Esošās situācijas izpēte. Aktivitātes ietvaros plānota apmācības vajadzību strukturēšana, apmācības moduļu un tēmu identificēšana, atbilstoši pašvaldības darbinieku kompetences līmenim. 3. Apmācību semināri. Aktivitātes ietvaros plānots apmācīt 32 Lubānas novada pašvaldības darbiniekus (1.apmācību modulī 32 darbinieki, 2.apmācību modulī 10 no 32 darbiniekiem). 4. Apmācību semināru novērtēšana. Aktivitātes ietvaros plānots izstrādāt apmācību novērtēšanas anketas šablonu un veikt apmācību programmas novērtējumu. 5. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu. Aktivitātes ietvaros tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana atbilstoši normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasībām. Projekta kopējais īstenošanas ilgums 10 mēneši, kopējās projekta attiecināmās izmaksas 15 030,00

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - pilnveidot Lubānas novada pašvaldības darbinieku zināšanas un iemaņas ES fondu līdzfinansēto projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā, ir sasniegts. Lubānas novada pašvaldības iestāžu, bibliotēku, pagasta pārvalžu un izglītības iestāžu 32 darbinieki apmeklēja apmācības par projektu sagatavošanu, iepirkumu organizēšanu un projektu ieviešanu, paaugstinot savas zināšanas un prasmes, lai varētu uzsākt aktīvu darbību finansējuma piesaistei Lubānas novada attīstībai. Informācija par projektu, tai skaitā - apmācību materiāli ievietoti Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv.

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-03-08
Projekta kopējais finansējums: 19 215.61 EUR / 13 504.81 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 19 215.61 EUR / 13 504.81 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 19 215.61 EUR / 13 504.81 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 19 215.61 EUR / 13 504.81 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/085
Projekta īstenotājs: Lubānas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 31.01.2013.
Īstenošanas vieta: Tilta iela 14, Lubāna, Lubānas novads
Juridiskā adrese: Tilta iela 11 , Lubāna, Lubānas novads, LV-4830
Telefons: 64894044
Fakss: 64894171
WWW adrese: http://www.lubana.lv
Statuss: Pabeigts

Projektā sagatavotie materiāli