esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības projektu īstenošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta ietvaros paredzēta Dobeles novada pašvalības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības un energoefektivitātes paaugstināšanas jomā īstenošanai. Projekta mērķis ir stiprināt Dobeles novada pašvaldības kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības un energoefektivitātes paaugstināšanas jomā īstenošanai. Projekta tiešā mērķa grupa: Dobeles novada pašvaldības administrācijas darbinieki, Dobeles novada pašvaldības iestāžu darbinieki. Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes: 1. Projekta administrēšana un publicitātes pasākumu nodrošināšana; 2. Izpētes veikšana par atjaunojamās enerģijas izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām Dobeles novadā, vienlaikus veicot izpēti par Dobeles novada pašvaldības nepieciešamību un iespējām atjaunojamās enerģijas ieviešanas attīstīšanas un energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanā, un pieredzes apmaiņas veikšana pašvaldības darbiniekiem, lai veicinātu īstenot projektus par atjaunojamās enerģijas izmantošanas ieviešanu un energoefektivitātes paaugstināšanas Dobeles novada pašvaldības funkciju īstenošanai. 3. Dobeles novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieku apmācības šādās tēmās: 1) Projektu plānošana. Finanšu resursu piesaistes iespējas; 2) Projektu vadības kompetenču attīstība (vispārējās, tehniskās un rīcības); 3) ES fondu finansēto projektu pareiza un efektīva pārvaldība (finanšu, lietvedības un juridiskie aspekti, riski); 4) Tehniski ekonomiskais pamatojums un ietekme uz vidi, vērtējums.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros tika paredzēta Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības un energoefektivitātes paaugstināšanas jomā īstenošanai. Projekta tiešā mērķa grupa: Dobeles novada pašvaldības administrācijas darbinieki, Dobeles novada pašvaldības iestāžu darbinieki. Projekta īstenošanā tika iesaistīti 99 tiešās mērķa grupas dalībnieki. Projekta ietvaros tika organizēta izpētes veikšana par atjaunojamās enerģijas izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām Dobeles novadā. Pētījumā tika apzināta faktiskā situācija novadā, veikti mērījumi dabā, datu apkopošana un analīze, priekšlikumu izstrāde. Izpētes ietvaros tika organizēts arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Skaistkalni (vidusskolas apkures risinājums, izmantojot siltumsūkni), Ķekavu (Saules enerģijas pielietojums) un Valmieru (gaismas diožu izmantošana ielu apgaismojumā); pieredzes apmaiņas diskusija Dobelē par atjaunojamās enerģija izmatošanu un energoefektivitātes pasākumiem; pētījuma prezentācijas seminārs. Dobeles novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbiniekiem projekta ietvaros tika noorganizētas apmācības par projektu īstenošanu, pamatojoties uz mērķa grupas aptauju (vajadzību priekšizpēti), izstrādātu un saskaņotu apmācību programmu un ņemot vērā mērķa grupas priekšzināšanu līmeni. projekta aktivitātes tika atspoguļotas mājas lapā www.dobele.lv
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-11-22
Projekta kopējais finansējums: 25 119.24 EUR / 17 653.90 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 25 119.24 EUR / 17 653.90 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 25 119.23 EUR / 17 653.90 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 25 119.23 EUR / 17 653.90 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/094
Projekta īstenotājs: Dobeles novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.05.2012.
Pabeigšanas datums: 31.01.2013.
Īstenošanas vieta: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Juridiskā adrese: Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Telefons: 63720940
Fakss: 63722463
WWW adrese: http://www.dobele.lv
Statuss: Pabeigts