esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kurzemes plānošanas reģiona un tā pašvaldību kapacitātes paaugstināšana ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta vispārējais mērķis ir paaugstināt Kurzemes Plānošanas reģiona (KPR) un tā pašvaldību darbinieku kapacitāti, veicinot pilnveidošanos un aktīvu līdzdalību ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, kā arī projektu sagatavošanas, administrēšanas, komunikācijas un vadīšanas jomās. Projekta tiešais mērķis ir nodrošināt KPR un tā pašvaldību darbinieku apmācības ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu sagatavošanā un īstenošanā, izstrādāt metodisko materiālu un nodrošināt tā pieejamību sabiedrībai, kā arī nodrošināt projekta publicitātes pasākumus. Lai īstenotu projekta tiešo mērķi, tiks veiktas darbības: 1) 50 darbinieku, kas ir iesaistīti projektu finansējuma piesaistīšanā, vadībā un realizācijā, apmācība par ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu projektu sagatavošanas, administrēšanas, komunikācijas un vadīšanas jomās (nodarbību gaitā tiks sagatavoti pilnībā aizpildīti ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu metodisko materiālu paraugi) 2) Nodarbību laikā sagatavoti ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu projektu paraugi, tiks ievietoti datu nesējos un KPR mājas lapā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks radīti priekšnosacījumi un instrumenti aktīvai un kvalitatīvai pašvaldību līdzdalībai ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Kurzemes plānošanas reģionā.

Project results: Projekta mērķis bija paaugstināt Kurzemes plānošanas reģiona un tā pašvaldību darbinieku kapacitāti, veicināt aktīvu līdzdalību ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā, administrēšanā, komunikācijā un vadīšanā. Lai sasniegtu projekta mērķi, tika novadīti pieci 6 semināru cikli Saldū, Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā un Kuldīgas novada Padures pagastā. Semināru tēmas bija 1) ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu veidi un to pamatnosacījumi, dziļāk analizējamās programmas izvēle, projekta ideju apkopojums; 2) komunikācijas veidi ar partneriem – būtiskākie jautājumi; 3) specifiskā projektu terminoloģija projekta veidlapas aizpildīšanai;4) programmas veidlapas aizpildīšana (divi semināri);5) projekta atskaišu sagatavošana. Projektā tika izveidots CD, kurā iekļauti 5 projekta uzmetuma paraugi, maksājuma pieprasījuma paraugs, komunikāciju vadlīnijas, projektu terminoloģijas tulkojoša latviešu/angļu valodas vārdnīca. Identiski materiāli ievietoti tika ievietoti arī mājas lapā www.kurzemesregions.lv un prezentēti pieredzes apmaiņas brauciena laikā Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām. Projekta aktivitātes -labās prakses un projektu īstenošanas pieredzes pārņemšana Vidzemes plānošanas reģionā ietvaros 40 dalībnieki iepazinās ar reģionā īstenotajiem projektiem un sadarbības pieredzi ar uzņēmējiem, apmeklēja Cēsis (projekts "Bērnu zinātnes centrs ZINOO") un Valmieru (projekts "Senās kulta vietas - Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte", EEZ projektu prezentācija Valmieras muzejā). Projekta aktivitātes tika atspoguļotas reģionālajos laikrakstos: "Talsu Vēstis", "Saldus Zeme", "Kurzemnieks", "Ventas Balss", "Kursas Laiks".
Legal status of Project Promoter: Plānošanas reģions
Region: Kurzeme Region
Last change: 2013-05-31
ESF Funding: 14 053.79 EUR / 9 877.06 LVL;
  • ESF Funding: 14 053.79 EUR / 9 877.06 LVL;
Total ESF spent: 14 053.80 EUR / 9 877.07 LVL;
  • ESF spent: 14 053.80 EUR / 9 877.07 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/084
Project Promoter: Kurzemes plānošanas reģions
Start date of project: 01.05.2012.
Project finish date: 31.01.2013.
Place of implementation: Striķu iela 2, Saldus
Legal address: Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Phone: 67331492
Fax: 67331285
www: http://www.kurzemesregions.lv
Status: Pabeigts