esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Iecavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis ir stiprināt Iecavas novada pašvaldības kapacitāti, lai sekmētu ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu, apmācot pašvaldības speciālistus un veicot Iecavas novada vajadzību izpēti ES struktūrfondu līdzekļu piesaistei. Pētījuma rezultāti tiks integrēti Iecavas novada Investīciju plānā un Attīstības programmā. Projekts, kura mērķa grupa ir 40 pašvaldības speciālisti, deputāti un pašvaldības iestāžu darbinieki, tiks īstenots Iecavas novada pašvaldībā 9 mēnešu ilgā laika periodā. Projekta galvenās aktivitātes ir apmācība projekta vadības jautājumos un ES struktūrfondu piesaistē, kā arī Iecavas novada vajadzību izpēte. Projektu realizējot, tiks sekmēta mērķtiecīga ES fondu līdzekļu piesaiste un likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā minēto funkciju kvalitatīva izpilde atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.

Project results: Projekta aktivitātēs iesaistīti 53 pašvaldības un tās iestāžu darbinieki, deputāti. Apmācības semināros par tēmu "Projektu vadības un ārējā finansējuma piesaiste" mērķa grupas dalībnieki ieguva zināšanas projekta vadības jautājumos un ārējā finansējuma saņemšanā. Pētījuma rezultātā pašvaldības rīcībā ir nonācis dokuments "Iecavas novada vajadzību izpēte ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā", kultūrvēsturiskās ēkas Baldones ielā 65 tehniskās apsekošanas atzinums un rokasgrāmata par pieejamo ES un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību. Savukārt, rokasgrāmata par pieejamo ES un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību satur pašvaldībai, pašvaldības iestādēm, komersantiem un nevalstiskajām organizācijām aktuālu informāciju par atlikušajiem šī plānošanas perioda projektu konkursiem, iezīmē nākamā plānošanas perioda indikatīvās aktivitātes un sniedz vairākas projektu koncepcijas sadarbībai ar NVO un uzņēmējiem ārējā finansējuma piesaistē.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Zemgale Region
Last change: 2013-06-21
ESF Funding: 22 458.01 EUR / 15 783.58 LVL;
  • ESF Funding: 22 458.01 EUR / 15 783.58 LVL;
Total ESF spent: 22 458.02 EUR / 15 783.59 LVL;
  • ESF spent: 22 458.02 EUR / 15 783.59 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/093
Project Promoter: Iecavas novada Dome
Start date of project: 01.09.2012.
Project finish date: 31.05.2013.
Place of implementation: Iecavas novada Dome
Legal address: Skolas iela 4, Iecavas novads, LV-3913
Phone: 63941721
Fax: 63941991
www: http://www.iecava.lv
Status: Pabeigts