Print |

Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Ca[..] > Koalīcija mazākumtautību politiskai līdzdalībai va[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Koalīcija mazākumtautību politiskai līdzdalībai valsts sektorā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta virsmērķis ir stiprināt mazākumtautību un citu NVO kapacitāti aktīvai un kvalitatīvai etnisko minoritāšu tiesību un sabiedrības interešu aizstāvībai lēmumu veidošanās procesos. Projekta aktualitāte balstās uz to, ka mazākumtautību organizācijām Latvijā ir kritiski zema pilsoniskās līdzdalības pakāpe, jo līdz šim katra organizācija ir darbojusies savu iekšēji šauru interešu robežās. Mērķa grupa - mazākumtautību biedrības un citas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas etnisko grupu interešu aizstāvības jomā. Projekta iesniedzējs ir biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”, sadarbības partneri ir četras biedrības, kuras ir vairāku NVO virsorganizācijas. Projekta norise aptver visus četrus Latvijas, īstenošanas laiks - 12 mēneši. Galvenās aktivitātes: līdzdalības iespēju izpēte un izpratnes paaugstināšana; jaunu instrumentāriju izstrāde; apmācības, kas virzītas uz jaunu darbības mērķu izvirzīšanu, motivēšanu, līderisma stiprināšanu; u.c. Kā galvenais projekta rezultāts plānots – izveidota vislatvijas mazākumtautību koalīcija -, kas nodrošinās tajā iesaistīto NVO aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību reģionālajā un valsts līmenī.

Project results: Projekta mērķis bija stiprināt mazākumtautību un citu NVO kapacitāti aktīvai un kvalitatīvai etnisko minoritāšu tiesību un sabiedrības interešu aizstāvībai lēmumu veidošanās procesos. Projekta mērķa grupa bija mazākumtautību biedrības un citas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas etnisko grupu interešu aizstāvības jomā. Projekta norise aptvēra visus četrus Latvijas reģionus. Projekta galvenās aktivitātes bija mazākumtautību grupu vajadzību un NVO līdzdalības iespēju izpēte un apzināšana. Tās ietvaros tika veikts pētījums un no iegūtajiem materiāliem un secinājumiem, izveidots pētījuma rezultātu e-izdevums „Mazākumtautību NVO interešu aizstāvība: iespējas un prakse”. Aktivitātes ietvaros tika noorganizētas 4 sabiedriskās diskusijas ar mērķi informēt sabiedrību par nevalstiskā sektora lomu sabiedrības interešu aizstāvībā un iespējām sadarboties ar valsts institūcijām un privāto sektoru. Aktivitātes "NVO biedru un darbinieku apmācība līdzdalībai politikas veidošanas procesos" ietvaros tika noorganizēti 4 semināri „Līderības prasmju attīstīšana un motivācijas veidošana”, 4 praktikumi „Lēmumu ietekmēšanas juridiskie aspekti mazākumtautību tiesību aizstāvības jomā", 4 praktikumi „NVO līdzdalība un lobija plāna izstrādes pamati”. Bez tam projektā tika izstrādāts koalīcijas mazākumtautību politiskajai līdzdalībai mērķis, darbības principu nolikums un iespējamais koalīcijas sadarbības modelis un noorganizēts forums ”Koalīcija mazākumtautību NVO politiskajai līdzdalībai” , kura laikā tika izveidota „Koalīcija mazākumtautību NVO politiskajai līdzdalībai”, vienošanos par darbību koalīcijā parakstīja 10 NVO. Projekta laikā NVO tika sniegtas arī praktiskās konsultācijas par ES fondiem un to finansētie pasākumiem un konsultācijas par dažādiem projekta problemātikā aktuāliem jautājumiem. Visu projekta īstenošanas laiku projekta iesniedzēja un sadarbības partneru interneta mājas lapās tika ievietota informācija par projekta mērķiem un aktivitātēm, sniegta informācija par projekta aktualitātēm dažādos laikrakstos, radio un TV, izveidots buklets par projekta rezultātiem.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Kurzemes region,Latgales region,Vidzemes region,Zemgales region
Last change: 2013-10-30
ESF Funding: 25 623.18 EUR / 18 008.07 LVL;
  • ESF Funding: 23 591.24 EUR / 16 580.02 LVL;
  • ESF private funding: 2 031.94 EUR / 1 428.06 LVL;
Total ESF spent: 28 578.34 EUR / 20 084.97 LVL;
  • ESF spent: 26 546.39 EUR / 18 656.91 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 031.95 EUR / 1 428.06 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/176
Project Promoter: Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"
Partner(s): Biedrība „Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”,Biedrība ”Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija”,Biedrība ”Jēkabpils NVO resursu centrs”,Biedrība „Izglītības projekti”
Start date of project: 01.09.2012.
Project finish date: 31.08.2013.
Place of implementation: Latgalē - Jēkabpilī: Brīvības 229 un Rīgas 216b, Kurzemē- Talsos: Valdemāra 17a, Zemgalē- Jelgavā: Sarmas 4, Vidzemē- Madonā: Parka 4 vai/un Alūksnē
Legal address: Rīgas iela 216B, Jēkabpils, LV-5202
Phone: 65235635
Fax: 65235635
www: http://www.iic.lv
Status: Pabeigts
 


Date of printing: 25.06.21