Церемония 2008

2008. gada 13.novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā Sabiedrības integrācijas fonds pasniedza Sabiedrības Vienotības balvu par ieguldījumu integrācijas procesu veicināšanā.

Visi laureāti ir ļoti dažādi un darbojušies pilnīgi atšķirīgās un savstarpēji nesaistītās jomās, taču viņiem visiem ir kas kopīgs - vienotas sabiedrības veicināšana un palīdzīgas rokas sniegšana tiem, kam tas tik ļoti ir nepieciešams.

Galveno - Sabiedrības vienotības balvu un naudas prēmiju Ls 2000 - šogad saņēma Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidents Arnolds Pavlins - par ilgstošu, sistemātisku, mērķtiecīgu un veiksmīgu darbu nedzirdīgu un vājdzirdīgu cilvēku integrēšanā Latvijas sabiedrībā. Balvu Pavlina kungam pasniedza Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers.

A.Pavlins ir devis milzu ieguldījumu veicinot nedzirdīgu un vājdzirdīgu cilvēku integrāciju un iekļaušanu sabiedrībā. Pavlins ir attīstījis LNS par stipru un ļoti aktīvu organizāciju, kas ir nopietns devums ne tikai nedzirdīgo kopienai, bet arī valstij kopumā. Pavlins ir LNS prezidents kopš 1992.gada, un šajā laikā ir bijis vairāku LNS organizāciju dibināšanas iniciators un organizators - LNS Zīmju valodas centrs, LNS Komunikāciju centrs, Surdocentra filiāles 5 Latvijas reģionos. Kopš 1999.gada bijis 27 nozīmīgu projektu autors un vadītājs. LNS līdz šim pamatā nodarbojās ar nedzirdīgo sociālo rehabilitāciju, taču tagad ir nācis klāt jauns virziens - nedzirdīgo etniskās integrācijas, saskaņas un tolerances veicināšana. LNS apvieno 21 tautības cilvēkus ar dzirdes traucējumiem, un š.g. oktobrī ir izveidota jauna LNS struktūrvienība, kas nodarbosies ar nedzirdīgo mazākumtautību pārstāvju jautājumiem.

Fonds piešķīra 2 balvas "Par ieguldījumu vienādu iespēju sabiedrības veicināšanā" un naudas prēmijas 500 latu apmērā.

 

Tās saņēma:

 

* Bauskas 2.vidusskolas direktore Vera Grigorjeva - par starpkultūru saskarsmes veicināšanu izglītībā un iniciatīvām izglītības kvalitātes celšanā. Balvu Grigorvejas kundzei pasniedza Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekle, izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe.

V.Grigorjeva ir skolas direktore jau 26 gadus, paralēli tam viņa ir arī vēstures, politikas zinātņu, ētikas un angļu valodas skolotāja. V. Grigorjeva vada rajona direktoru metodisko apvienību, kopš 2002.gada ir bilingvālās apmācības koordinatore IZM un vada Bauskas rajona bilingvālās apmācības skolotāju metodisko apvienību. Bauskas 2.vsk. vienā no pirmajām valstī notika pāreja uz mācībām valsts valodā. Pateicoties viņas neatlaidīgai darbībai, Bauskā tika izveidots daudzfunkcionāls izglītības centrs, kurš piemērots jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Skolā radīta iespēja iegūt izglītību bērniem no bērnu nama "Annele" un "SOS Kinderdorf". Grigorjevas vadītā skola veicina un attīsta starpkultūru sakarus, stiprina skolēnu tautiskās saknes un māca lepoties ar savu novadu un valsti.

 

* Viļānu bērnu-invalīdu biedrība "Saulstariņi" - par ieguldījumu bērnu invalīdu un viņu ģimenes locekļu integrācijā un sociālajā rehabilitācijā. Balvu biedrības valdes priekšsēdētājai Dainai Bordovskai pasniedza Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekle, labklājības ministre Iveta Purne.

Organizācija darbojas jau četrus gadu, lai apvienotu Viļānu pilsētas un tuvējo pagastu bērnus invalīdus un vecākus, vecvecākus, aizbildņus, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, organizējot rehabilitācijas pasākumus, dažādas lekcijas, kursus, tikšanās ar dažādiem speciālistiem, veicinot kopības izjūtu dažādos izbraucienos, kultūras pasākumos, ekskursijās. Organizācijā netiek dalīti bērni pēc to saslimšanas veida, te tiek apvienoti bērni ar dažādām saslimšanām. Biedrība palīdz veselības ziņā apdalītajām ģimenēm justies pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem, turklāt strādājot ar visu ģimeni, nevis tikai bērniem invalīdiem.

Kā īpašu balvu šogad Fonds piešķīra balvu "Par ieguldījumu iecietības veicināšanā" un naudas prēmijas 500 latu apmērā.

To saņēma Izglītības iniciatīvu centra projektu vadītāja Daiga Zaķe - par sistemātisku un mērķtiecīgu darbu romu integrācijā, īpaši bērnu izglītībā. Balvu Zaķes kundzei pasniedza Sabiedrības integrācijas fonda padomes loceklis, īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Oskars Kastēns.

Daiga Zaķe pēdējo 6 gadu laikā mērķtiecīgi darbojusies romu izglītības un integrācijas sabiedrībā veicināšanā, īstenojot projektus, kuri aptvēra lielu daļu pašvaldību, kurās dzīvo romi - Ilūkste, Jelgava, Jēkabpils, Malta, Pļaviņas, Preiļi, Valmiera u.c. Kopš 2007.gada viņa koordinē arī valsts programmas "Čigāni (romi) Latvijā. 2007.-2009." Romu izglītības pasākumus, kuru īstenotājs ir biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs". D.Zaķe ir pratusi visur rast kontaktu ar vietējo romu sabiedrību, iesaistīt romu vecākus savu bērnu izglītošanā, rosināt pašvaldības risināt romu izglītības un nodarbinātības jautājumus, veicināt sabiedrības aizspriedumu pārvarēšanu pret romiem. Ar savu personīgo piemēru Zaķe pratusi iedvesmot un pārliecināt romu sabiedrības līderus veidot savas nacionālās biedrības. Romu integrācijas projektos gūto pieredzi Zaķe veiksmīgi izmanto projektā "Iecietības kultūra Latvijas vidē", kurā prasmīgi iesaistījusi toleranti domājošus cilvēkus no visas Latvijas tālākam darbam iecietīgas sabiedrības veidošanai mūsu valstī.

 

Šogad Fonds par pretendentiem uz Sabiedrības Vienotības balvu saņēma 35 pieteikumus, no kuriem tika izvēlēti laureāti.

Balvu Fonds ir iedibinājis 2002.gadā, un tā tiek piešķirta organizācijai vai privātpersonai, kas ar savu darbu vietējā vai valsts mērogā ir veicinājusi sabiedrības vienotību etniskajā vai sociālajā jomā. Pretendentus balvas saņemšanai var izvirzīt ikviens interesents brīvā formā, iesniedzot pieteikumu ar pamatojumu izvirzīšanai, pretendenta aprakstu un citus raksturojošus materiālus. Balvas pretendentus vērtē īpaši izveidota žūrija, kurā darbojas sabiedrībā pazīstami cilvēki un savu jomu profesionāļi, bet galīgo lēmumu par laureātiem pieņem Sabiedrības integrācijas fonda padome.