Sabiedrības vienotības balvas nolikums (2013)

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Sabiedrības vienotības balvas nolikums

 1. Nolikums nosaka Sabiedrības vienotības balvas (turpmāk – Balva) izsludināšanas, pretendentu izvērtēšanas un laureātu apstiprināšanas kārtību.
 2. Balvas piešķiršanas mērķis – veicināt sabiedrības integrāciju un iecietību, popularizējot atsevišķu personu vai organizāciju veikumu šajā jomā.
 3. Katru gadu tiek piešķirta viena galvenā balva – „Sabiedrības vienotības balva", un trīs papildu balvas – „Par ieguldījumu iecietības veicināšanā", „Par ieguldījumu sabiedrības saliedēšanā" un „Par radošu pieeju sabiedrības vienotības stiprināšanā".
 4. Balvas pretendenti var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas.
 5. Pretendentus Balvas saņemšanai var izvirzīt ikviens interesents, tai skaitā arī Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – SIF) sekretariāts. Balvas pretendentu nedrīkst izvirzīt SIF padomes loceklis.
 6. Balvas pretendentu pieteikšanu SIF sekretariāts izsludina Internet mājas lapā www.sif.lv.
 7. Pretendentu pieteikšanas un nepieciešamo materiālu iesniegšanas termiņš ir ne mazāk kā 30 kalendārās dienas no sludinājuma publicēšanas SIF Internet mājas lapā www.sif.lv.
 8. Personām, kuras vēlas pieteikt pretendentus Balvas saņemšanai, SIF sekretariātā personīgi, elektroniski vai pa pastu jāiesniedz ziņas par pretendentu un iemesliem, kāpēc pretendents tiek pieteikts balvai (1.pielikums). Pieteikumam vēlams pievienot citus pretendenta darbību raksturojošus materiālus.
 9. SIF sekretariāts var pieprasīt papildu informāciju par iesniegtajiem materiāliem.
 10. SIF sekretariāts apkopo visu iesniegto informāciju un iesniedz to Balvas nominācijas komisijai.
 11. Balvas nominācijas komisijā ir 5 locekļi. Balvas nominācijas komisijas locekļus pēc sekretariāta priekšlikuma apstiprina SIF padome. Balvas nominācijas komisijas locekļi pirmajā tās sēdē no sava vidus ievēl Balvas nominācijas komisijas priekšsēdētāju. Komisijas sekretariāta funkcijas pilda SIF sekretariāts.
 12. Balvas nominācijas komisija sagatavo SIF padomei priekšlikumu par kandidātu nominēšanu balvai. SIF padome izskata nominācijas komisijas priekšlikumus un lemj par balvu laureātiem.
 13. Saskaņā ar šo konkursa nolikumu Balvas ieguvēji saņem šādas naudas prēmijas: "Sabiedrības vienotības balvas" laureāts – 2 000 LVL, balvu " Par ieguldījumu sabiedrības saliedēšanā", „Par ieguldījumu iecietības veicināšanā" un „Par radošu pieeju sabiedrības vienotības stiprināšanā" laureāti – 500 LVL apmērā katrs (summā nav iekļauti nodokļu maksājumi).
 14. SIF sekretariāts organizē Balvas pasniegšanas ceremoniju.

Sabiedrības integrācijas fonda
padomes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Stūris

pdfSabiedrības vienotības balvas nolikums (2013) pdf formātā