Sākums > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organi[..] > NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta "NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā" vispārējais mērķis: sekmēt attīstības izglītības (AI) un attīstības sadarbības (AS) jomā strādājošo NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanā, publisko pakalpojumu sniegšanā, ES politiku instrumentu un ārvalstu līdzfinansēto projektu ieviešanā. Tiešie mērķi - paaugstināt četru NVO kapacitāti līdzdalībai AS un AI politikas plānošanas procesā; izveidot NVO partnrības tīklu un sagatavot NVO stratēģiju un inovatīvus pakalpojumus (ceļvadi, NVO mentorus) par līdzdalību AS un AI politikas ietekmēšanā. Projekta tiešā mērķa grupa ir 20 pārstāvji no 4 NVO - projekta iesniedzēja IAC, partnerorganizēcijām GLEN, LAPAS, Development Bulb. Īstenošanas vieta Rīga, norises laiks 12 mēneši. Galvenās aktivitātes un rezultāti ir izglītojoši pasākumi (semināri, ārvalstu prakses izpēte), Stratēģijas, Ceļveža un mentoru sagatavošana NVO kapacitātes stiprināšanai mērķa jomās, administrēšana un publicitāte. Projekts ir aktuāls, jo AS un AI jomu NVO trūkst zināšanu par ietekmes instrumentiem un nav konkrēta NVO savstarpējā sadarbība.

Projekta rezultāti: Projekta „NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā” vispārējais mērķis bija sekmēt attīstības izglītības (AI) un attīstības sadarbības (AS) jomā strādājošo NVO līdzdalību lēmumu pieņemšanā, publisko pakalpojumu sniegšanā, ES politiku instrumentu un ārvalstu līdzfinansēto projektu ieviešanā. Tiešie mērķi- paaugstināt četru NVO kapacitāti līdzdalībai AS un AI politikas plānošanas procesā; izveidot NVO partnerības tīklu un sagatavot NVO stratēģiju un inovatīvus pakalpojumus (ceļvedi, NVO mentorus) par līdzdalību AS un AI politikas ietekmēšanā. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus projekta sākumā, notika projekta ieviešanas plāna izstrādāšanas seminārs. Projektā notika 6 izglītojošie semināri: "Attīstības sadarbības un attīstības izglītības saturs un aktualitātes ", "Pazīstamo Microsoft produktu vēl neiepazītās iespējas jeb Kā ar tehnoloģiju palīdzību ierastos darbus padarīt ātrāk", "Attīstības sadarbības un attīstības izglītības būtiskākie pašreizējās politiskās dienas kārtības jautājumi, nākotnes tendences, piemēri no citām valstīm"., "Novērtējuma pieejas. Novērtējumu veidi, vēsturiskā attīstība, ietekmes novērtēšanas iespējas valsts politikā"," Komunikācija, reklāma, mārketings"," Pretrunu novēršana globālajā attīstībā: patība, rīcība, kultūra un sistēmas integrālās teorijas skatījumā", "Iesaistīšanās attīstības sadarbībā: motivācija un Latvijas sabiedrības attieksme". Tika noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Lielbritāniju- Līdsas Attīstības izglītības centru un NVO Igaunijā -Mondo. Lai izvērtētu ārvalstīs gūto, tika sagatavots apkopojums un noorganizēts seminārs. Projekta laikā tika izstrādāta pakalpojumu pakete NVO sektoram- Stratēģija un Ceļvedis NVO kapacitātes stiprināšanai attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomās, mentoru saraksts attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomās. Projekta noslēgumā notika seminārs-apaļā galda diskusija, kurā interesenti tika informēti par projekta rezultātiem un sasniegumiem.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2013-10-16
Projekta kopējais finansējums: 31 465.40 EUR / 22 114.01 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 28 970.20 EUR / 20 360.37 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 495.20 EUR / 1 753.64 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 31 465.41 EUR / 22 114.02 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 28 970.21 EUR / 20 360.38 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 495.20 EUR / 1 753.64 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/014
Projekta īstenotājs: Biedrība „Izglītības attīstības centrs”
Uzsākšanas datums: 17.09.2012.
Pabeigšanas datums: 16.09.2013.
Īstenošanas vieta: Dzirnavu iela 34a-8,Rīga
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 34a - 8, Rīga, LV-1010
Telefons: 67503730
Fakss: 67503729
WWW adrese: http://www.iac.edu.lv
Statuss: Pabeigts