Print |

Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Ca[..] > NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināša[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalības veicināšanai ES lēmumu pieņemšanas procesā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta vispārējais mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību ES lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta īstenošanā ir iesaistīts Valodu un kultūras centrs „Pasaule mūsu mājās”, Ekotūrisma apvienība „Ekozeme” un Latgaliešu kultūras biedrība. Projekta aktivitāšu rezultātā tiks apmācīti Latgales reģiona 10 NVO 120 darbinieki un biedri par līdzdalību ES lēmumu pieņemšanas procesā, tiks stiprināta NVO kapacitāte darbībai Eiropas sadarbības tīklos un projektu īstenošanā. Paredzēts nodrošināt juridiskās konsultācijas, organizēt 5 seminārus, 1 konference, 2 apmācības kursus, tikšanās un debates ar politiķiem, Eiropas Parlamenta deputātiem, Eiropas sadarbības tīklu pārstāvjiem, piedalīties Eiropas konferencē Briselē par jauno politisko stratēģijas plānu „Europe 2020” izstrādi, izpētīt Beļģijas NVO, Eiropas attīstības tīklu un platformu darbību lēmumu pieņemšanas procesā. Projekta rezultātā tiks izveidots „Latgales NVO sadarbības tīkls”, kas ilgtermiņa nodrošinās NVO līdzdalību politiskajos procesos, tiks izplatīts ārvalstu prakses apkopojums 70 eks., 50 CD ar projekta rezultātu apkopojumu, noorganizēts rezultātu izvērtēšanas seminārs un gala konference. Projekta kopējās izmaksas 13 511,06 LVL, t.sk. paredzēts piesaistīt ESF līdzfinansējumu 12439,63 LVL un partneru līdzfinansējumu 1071,43 LVL.

Project results: Projekta mērķis bija panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību ES lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta īstenošanā tika iesaistīts Valodu un kultūras centrs „Pasaule mūsu mājās”, Ekotūrisma apvienība „Ekozeme” un Latgaliešu kultūras biedrība. Projektā notika 5 tematiskās diskusijas- darba grupas sēdes: "Pašvaldību saistība ar reģionālā un nacionālā līmeņa institūcijām un ar iedzīvotājiem", "Dalība plānošanā" , "Pašvaldību un tajā esošo kopienu vajadzību apzināšana", "Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2013.-2013.gadā" , "Projektu vadība NVO kapacitātes stiprināšanā", tika noorganizēts apmācību kurss par tādiem jautājumiem, kā dalība ES lēmumu pieņemšanā, ES fondu iespējas un izvēle, sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā, vadītāja prasmju pilnveide sabiedriskajā organizācijā, iekšlietu politika ES; tika noorganizēti 3 semināri , 3 NVO pārstāvji piedalījās 2013.gada 14.maijā EUCIS-LLL( Eiropas Pilsoniskās sabiedrības platforma mūžizglītībai) ikgadējā konferencē Viļņā, 4 NVO pārstāvji piedalījās 2013.gada 17.-19.jūnijā ārvalstu pieredzes izpētes braucienā uz Briseli, ārvalstīs gūtā pieredze tika apkopota un izdota krāsainā bukletā, kā arī ar to tika iepazīstināti NVO pārstāvji seminārā; projekta dalībniekiem tika sniegtas juridiskas konsultācijas par priekšlikumu iesniegšanas kārtību, attiecīgo dokumentu noformēšanu u.c. jautājumiem; tika noorganizēts seminārs par projekta rezultātiem, kā arī noslēguma konference.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Latgale Region
Last change: 2013-10-25
ESF Funding: 13 782.31 EUR / 9 686.26 LVL;
  • ESF Funding: 12 689.36 EUR / 8 918.13 LVL;
  • ESF private funding: 1 092.95 EUR / 768.13 LVL;
Total ESF spent: 13 782.31 EUR / 9 686.26 LVL;
  • ESF spent: 12 689.36 EUR / 8 918.13 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 092.95 EUR / 768.13 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/217
Project Promoter: Valodu un kultūras centrs "Pasaule mūsu mājās"
Partner(s): Latgaliešu kultūras biedrība,Ekotūrisma Apvienība EKOZEME
Start date of project: 01.10.2012.
Project finish date: 31.07.2013.
Place of implementation: Atbrīvošanas aleja 174, Rēzekne, LV-4604
Legal address: Maskavas 26-57, Rēzekne, LV-4601
Phone: 29433012
Fax: 64633438
www: http://worldatourhome.com
Status: Pabeigts
 


Date of printing: 12.06.21