esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Senior, piedalies!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pensionāru biedrību līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos, stiprinot nacionālā un reģionālā līmeņa pensionāru organizāciju sadarbību un kapacitāti atbilstoši ES pieņemtajiem sabiedrības līdzdalības vispārējiem principiem. Projekta mērķa grupa ir latvijas pensionāru organizāciju biedri. Projektu īsteno Jelgavas Pensionāru biedrība sadarbībā ar Latvijas Pensionāru Federāciju. Projekta norises vieta: Jelgava Īstenošanas laiks - 01.10.2012.-30.04.2013. (7 mēneši). Zināšanu un kompetences trūkums traucē senioriem aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, tāpēc projektā paredzēti: - četri tematiski informatīvi semināri. - izglītības programmas "IT un komunikācijas prasmes kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos" izstrāde un īstenošana. - trīs paneļdiskusijas. - divi pieredzes apmaiņas braucieni. - trīs reģionālie semināri. Projekta rezultāti: 1. 42 pensionāru NVO - vismaz 149 cilvēki ir ieguvuši zināšanas un pieredzi līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā un valsts likumdošanas normu izpratnē pensionāriem svarīgos jautājumos. 2. izstrādāts dokuments "Iniciatīvas senioru sociālekonomisko interešu aizstāvībai 2013.- 2017.gadam" un izveidota Sadarbības Padome. 3. Izstrādāta un izdota rokasgrāmata "Zini savas tiesības!". 4. Projekta rezultāti prezentēti reģionālajos semināros Vidzemes, Kurzemes, Latgales reģionu NVO.

Projekta rezultāti: Veiksmīgi īstenots projekts, atbalstīti 31 NVO Jelgavā, Zemgalē un Rīgā, kopumā 118 personas, atbalstīti 77 NVO Kurzemē, Latgalē un Vidzemē - kopumā 182 personas. Rīkoti 4 tematiski informatīvie semināri par sociālās aizsardzības, veselības aizsardzības un sociālās palīdzības likumdošanas jautājumiem, katrā seminārā piedalījušies no 90 līdz 108 dalībnieki. Izstrādāta 48 stundu neformālās izglītības programma "IT un komunikācijas prasmes kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesos", programmu apguvuši 2 grupās 31 persona. Noticis 1 pieredzes apmaiņas brauciens uz LR Saeimu un MK, kurā piedalījās 32 personas, kā arī noticis pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju, kurā piedalījās 33 personas. Notikušas 3 paneļdiskusijas dokumenta "Iniciatīvas senioru sociālekonomisko interešu aizstāvībai 2013. 2017. gadam". Izstrādāts dokuments "Iniciatīvas senioru sociālekonomisko interešu aizstāvībai 2013., 2017. gadam". Izveidota sadarbības padome. Izdota rokasgrāmata "Zini savas tiesības" 1000 eks. Novadīti 3 reģionālie semināri. Paneļdiskusiju rezultātā izveidotā Sadarbības padome 9 cilvēku sastāvā ir parakstījusi sadarbības līgumu ar LR Veselības ministriju un Vienošanos ar LR Labklājības ministriju. Parakstītais sadarbības līgums ar Labklājības ministriju ir juridisks ietvars turpmākai sadarbībai ar LM, veicinot turpmāku pensionāru organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanā sociālās palīdzības un valsts sociālās apdrošināšanas jomā. Reģionālie semināri ir nodrošinājuši projekta ideju tālāku popularizēšanu un iepazīstināja ar rezultātiem, nodrošinot projekta rezultātu ilgtspēju. Projekta īstenošanas laikā iegūtās zināšanas un prasmes projekta dalībniekiem ir iespējams pielietot ikdienā, piedaloties lēmumu pieņemšanā, gan arī skaidrot likumu normas saviem biedrības biedriem. Projekta īstenošanas laikā ievietotas 4 publikācijas plašsaziņas līdzekļos, projekta gaita un rezultāti atspoguļoti interneta vietnēs www.pensionari.lv, www.expresis.lv, www.zemgalei.lv, sagatavotas 2 preses relīzes, notikusi noslēguma konference ar 190 dalībnieku piedalīšanos, sagatavots 1 video materiāls.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-06-20
Projekta kopējais finansējums: 33 423.96 EUR / 23 490.49 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 30 773.43 EUR / 21 627.69 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 650.53 EUR / 1 862.80 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 33 423.97 EUR / 23 490.50 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 30 773.43 EUR / 21 627.69 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 650.54 EUR / 1 862.81 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/067
Projekta īstenotājs: Biedrība "Jelgavas pensionāru biedrība"
Sadarbības partneris: Biedrība "Latvijas Pensionāru Federācija"
Uzsākšanas datums: 01.10.2012.
Pabeigšanas datums: 30.04.2013.
Īstenošanas vieta: Jelgavas Pensionāru biedrības dienas centrs ,,Sadraudzība" Dobeles iela 62a, Jelgava
Juridiskā adrese: Dobeles iela 62A, Jelgava, LV-3001
Telefons: 63024428; 26190589
Fakss: -
WWW adrese: http://www.expresis.lv
Statuss: Pabeigts